Input:

7/1998 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

č. 7/1998 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. listopadu 1996 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Smlouva na základě svého článku 27 odst. 1 vstoupila v platnost dnem 3. prosince 1997.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Vláda České republiky a vláda Jihoafrické republiky,
přejíce si podporovat a posilovat ekonomické vztahy mezi oběma zeměmi,
se dohodly takto:
Článek 1
Osoby, na které se Smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo obou smluvních státech (rezidenti).
Článek 2
Daně, na které se Smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se uplatňuje na daně z příjmu ukládané jménem každého ze smluvních států nebo jeho nižších správních útvarů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu nebo z částí příjmu včetně daní ze zisku ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku a rovněž daní z přírůstku majetku.
3. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou zejména:
a)  v České republice:
(i)  daň z příjmů fyzických osob;
(ii)  daň z příjmů právnických osob;
(dále  nazývané ,,česká daň„);
b)  v Jihoafrické republice:
(i)  normální daň;
(ii)  daň podílníků-nerezidentů; a
(iii)  druhotná daň společností;
(dále  nazývané ,,jihoafrická daň”).
4. Tato smlouva se bude rovněž vztahovat na daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po podpisu této smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí podstatné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
Všeobecné definice
1. Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výraz ,,Česká republika„ znamená území, na kterém se uplatňují daňové zákony České republiky;
b)  výraz ,,Jižní Afrika” znamená Jihoafrickou republiku a, pokud je používán v zeměpisném významu, zahrnuje výsostné vody a rovněž jakoukoliv oblast vně výsostných vod, včetně kontinentálního šelfu, která v souladu se zákony Jižní Afriky byla nebo by mohla být označena jako oblast, na níž může Jižní Afrika vykonávat suverénní práva nebo jurisdikci;
c)  výrazy ,,jeden smluvní stát„ a ,,druhý smluvní stát” označují podle případu Českou republiku nebo Jižní Afriku;
d)  výraz ,,osoba„ zahrnuje fyzickou osobu, společnost a všechna jiná sdružení osob;
e)  výraz ,,společnost” označuje každou právnickou osobu nebo nositele práv považovaného pro účely zdanění za právnickou osobu;
f)  výrazy ,,podnik jednoho