Input:

74/2012 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)

č. 74/2012 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. ledna 2012 byla v Praze podepsána Hostitelská dohoda týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS).
S Hostitelskou dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Hostitelská dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 19 dne 9. srpna 2012.
České znění Hostitelské dohody se vyhlašuje současně.
HOSTITELSKÁ DOHODA
TÝKAJÍCÍ SE UMÍSTĚNÍ, PODPORY, VÝSAD A IMUNIT MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A AGENTUROU PRO EVROPSKÝ GLOBÁLNÍ NAVIGAČNÍ SATELITNÍ SYSTÉM (GNSS)

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY jakožto hostitelského státu (dále též jen „vláda” nebo „smluvní strana”),
zastoupená ministrem dopravy,
a
AGENTURA PRO EVROPSKÝ GLOBÁLNÍ NAVIGAČNÍ SATELITNÍ SYSTÉM (GNSS) (dále též jen „Agentura” nebo „smluvní strana”),
zastoupená výkonným ředitelem,
společně dále jen „smluvní strany”,
S OHLEDEM na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 912/2010 ze dne 22. září 2010 o zřízení Agentury pro evropský GNSS, kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) čl. 683/2008, a na všechny jeho budoucí zrněny nebo nahrazení (dále jen „nařízení o Agentuře pro evropský GNSS”),
S OHLEDEM na rozhodnutí 2010/803/EU ze dne 10, prosince 2010 přijaté vzájemnou dohodou mezi zástupci vlád členských států o umístění sídla Agentury pro evropský GNSS,
S OHLEDEM na prohlášení Evropské komise týkající se rozhodnutí konference zástupců vlád členských států o umístění sídla úřadu Agentury pro evropský GNSS,
VZHLEDEM K TOMU, že článek 1 rozhodnutí 2010/803/EU uvádí, že sídlo Agentury bude v Praze v České republice,
VZHLEDEM K TOMU, že Evropská komise ve svém prohlášení požaduje vznik formální dohody mezi Agenturou pro evropský GNSS a budoucí hostitelskou zemí, která bude zahrnovat podmínky, na jejichž základě budou Agentura a její zaměstnanci fungovat, a která bude zároveň nezbytným předpokladem pro provedení rozhodnutí přestěhovat Agenturu,
VZHLEDEM K TOMU, že nařízení o Agentuře pro evropský GNSS uvádí, že se na Agenturu vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství1) (dále jen „Protokol”),
MAJÍCE V ÚMYSLU upřesnění prostředků pro efektivní spolupráci a podporu vlády, které jsou nezbytné pro úspěšné a účinné fungování Agentury a realizaci jejích úkolů,
PŘEJÍCE SI uzavřít dohodu, kterou se bude řídit právní status Agentury v České republice, prostory Agentury, výsady a imunity, výjimky, výhody a další podpora poskytnutá vládou Agentuře, jejímu výkonnému řediteli, zaměstnancům Agentury a jednotlivým rodinným příslušníkům tvořícím součást