Input:

609/2020 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

č. 609/2020 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
ZÁKON
ze dne 22. prosince 2020,
kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna horního zákona
Čl. I
V § 40b odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá” zrušují.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. II
V § 44d odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se slova „a vymáhá” zrušují.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o místních poplatcích
Čl. III
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 174/2012 Sb., zákona č. 266/2015 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 278/2019 Sb. a zákona č. 543/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 3a odstavec 2 zní:
„(2)  Předmětem poplatku není
a)  pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda,
b)  pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.”.
2. V § 3b odst. 1 písmeno c) zní:
„c)  hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče,”.
3. V § 3b odst. 1 písm. d) se slova „obce nebo” nahrazují slovem „obce,”.
Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Pro poplatkové povinnosti u poplatku z pobytu vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. V případě pobytu zahájeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ukončeného ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se zákon č. 565/1990 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije pouze na část pobytu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o účetnictví
Čl. V
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 69/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 348/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb.,