Input:

58/2015 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

č. 58/2015 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 2. května 2014 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Islámabádu dne 30. října 2015.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 28 odst. 2 dne 30. října 2015 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním písmen a) a b) téhož článku.
Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD
SMLOUVA
MEZI
ČESKOU REPUBLIKOU
A
PÁKISTÁNSKOU ISLÁMSKOU REPUBLIKOU
O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU

  
ČESKÁ REPUBLIKA A PÁKISTÁNSKÁ ISLÁMSKÁ REPUBLIKA,

přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a podpořit a upevnit vztahy mezi oběmi zeměmi,
se dohodly takto:
  
ČÁST I
ROZSAH SMLOUVY

  
Článek 1
OSOBY, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE

Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států.
  
Článek 2
DANĚ, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
1.  Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu ukládané jménem každého ze smluvních států nebo jeho nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2.  Za daně z příjmu se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu nebo z částí příjmu, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku a daní z celkového objemu mezd či platů vyplácených podniky.
3.  Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou zejména:
a)  v případě Pákistánu, daň z příjmů
(dále nazývaná „pákistánská daň”);
b)  v případě České republiky:
(i)  daň z příjmů fyzických osob; a
(ii)  daň z příjmů právnických osob;

(dále nazývané „česká daň”).
4.  Smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po datu podpisu Smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich daňových zákonech.

  
ČÁST II
DEFINICE

  
Článek 3
VŠEOBECNÉ DEFINICE
1.  Pro účely této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výraz „Pákistán”, pokud je použit v zeměpisném významu, označuje Pákistán tak, jak je definován v ústavě Pákistánské islámské republiky a zahrnuje jakoukoliv oblast mimo výsostných vod Pákistánu, která je, podle právních předpisů Pákistánu a podle mezinárodního práva, oblastí, kde Pákistán vykonává svrchovaná práva a výlučnou jurisdikci s ohledem na přírodní zdroje mořského dna a podloží a vod, které leží nad tím;
b)  výraz „Česká republika” označuje území České republiky,