Input:

570/2020 Sb., Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

č. 570/2020 Sb., Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2020
o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry
Ministerstvo financí stanoví podle § 199 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 119/2020 Sb., k provedení § 129b odst. 3 tohoto zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje podrobnosti, formu, způsob a strukturu plnění informační povinnosti povinnou osobou vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen „Garanční fond”).
§ 2
Povinná osoba
Pro účely této vyhlášky se povinnou osobou rozumí
a) obchodník s cennými papíry,
b) banka, která má v licenci jí udělené Českou národní bankou povoleno poskytování hlavní investiční služby,
c) investiční společnost nebo zahraniční osoba, pokud splňují podmínky podle § 132a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
d) zahraniční osoba podle § 28 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, které Česká národní banka udělila povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky.
§ 3
Předkládání informace o výši majetku zákazníků
(1) Povinná osoba nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení kalendářního roku předá Garančnímu fondu informaci vyjádřenou v korunách českých o souhrnné výši majetku zákazníků ke konci posledního pracovního dne příslušného roku, za