Input:

517/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí

č. 517/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2021,
kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. e) a g) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 286/2021 Sb., a podle § 131 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů
Čl. I
Vyhláška č. 485/2000 Sb., o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů, ve znění vyhlášky č. 329/2009 Sb., se mění takto:
1. V názvu vyhlášky se slova „správců podniku” nahrazují slovy „správce obchodního závodu a správce nemovité věci” a na konci názvu vyhlášky se doplňují slova „a o paušálně stanovené náhradě nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu”.
2. § 1 se včetně nadpisu zrušuje.
3. Nad označení § 2 se vkládá nadpis „Odměna a náhrada hotových výdajů správce závodu”.
4. V § 2 odst. 1 se slovo „Základem” nahrazuje slovy „Rozhodne-li soud ve výkonu rozhodnutí postižením závodu, že bude nařízen prodej závodu v dražbě, základem”, slovo „podniku” se nahrazuje slovem „závodu”, za text „338n odst.” se vkládají slova „1 a” a na konci textu věty druhé se slova „ , nejméně však 45 000 Kč” zrušují.
5. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) Rozhodne-li soud, že výkon rozhodnutí postižením závodu bude pokračovat správou závodu, použije se na odměnu správce závodu § 4a odst. 1 a 2 obdobně.”.
6. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Odměna správce závodu činí nejméně 45 000 Kč.”.
7. V § 3 a v § 4 odst. 1 se slovo „podniku” nahrazuje slovem „závodu”.
8. Nadpis pod označením § 4 se zrušuje.
9. Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4e, které včetně nadpisů znějí:
„Odměna a náhrada hotových výdajů správce nemovité věci
§ 4a
(1) Základem pro určení měsíční odměny správce nemovité věci je jedna třetina výše příjmů, které soud získal správou nemovité věci v průběhu 3 po sobě jdoucích měsíců. Netrvala-li správa celé 3 po sobě jdoucí měsíce, je základem pro určení měsíční odměny výše příjmů získaných správou nemovité věci za celé měsíce dělená počtem těchto měsíců. Netrvala-li správa ani celý měsíc, je základem pro určení odměny výše příjmů získaných správou nemovité věci.
(2) Odměna správce nemovité věci činí 10 % ze základu.
(3) Odměna správce nemovité věci činí nejméně 5 000 Kč.
§ 4b
Pokud v řízení o výkon rozhodnutí správou nemovité věci bylo činno několik správců, použije se § 3 obdobně.
§ 4c
Na náhradu hotových výdajů správce nemovité věci se § 4 použije obdobně.
Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu
§ 4d
Paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu činí za 1 kalendářní měsíc, v němž plátce mzdy nebo jiného příjmu provádí srážky ze mzdy nebo jiného příjmu vypláceného jednomu povinnému, 50 Kč; to platí i v případě, že plátce mzdy nebo jiného příjmu provádí srážky z více mezd nebo jiných