Input:

49/2012 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

č. 49/2012 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. června 2011 byla v Praze podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 26 odst. 1 dne 24. ledna 2012 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním článku 26 odst. 2.
České znění Smlouvy a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
SMLOUVA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDOU HONGKONGU - ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLASTI ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY

  
O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU
V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU

  
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
A
VLÁDA HONGKONGU - ZVLÁŠTNÍ ADMINISTRATIVNÍ OBLASTI
ČÍNSKÉ LIDOVÉ REPUBLIKY,

přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu,
se dohodly takto:
Článek 1
OSOBY, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE

Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jedné nebo obou smluvních stran.
Článek 2
DANĚ, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
1.  Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu ukládané jménem každé ze smluvních stran nebo jejích nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2.  Za daně z příjmu se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu nebo z částí příjmu, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd či platů vyplácených podniky a rovněž daní z přírůstku majetku.
3.  Současné daně, na které se tato smlouva vztahuje, jsou:
a)  v případě Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti: (i) daň ze zisků,
(ii)  daň z platů, a
(iii)  daň z majetku,

ať ukládaná na základě osobního výpočtu či nikoliv;
b)  v případě České republiky:
(i)  daň z příjmů fyzických osob, a
(ii)  daň z příjmů právnických osob.
4.  Tato smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv jiné daně spadající do rámce odstavců 1 a 2 tohoto článku, které mohou být ukládány po datu podpisu této smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních stran si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich daňových zákonech.
5.  Současné daně spolu s daněmi, které mohou být ukládány po podpisu této smlouvy, jsou dále nazývány, podle souvislosti, jako „česká daň” nebo „daň Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti”. Tyto výrazy však nezahrnují žádné penále nebo úroky ukládané na základě právních předpisů v jakékoli smluvní straně a, v případě Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti, rovněž