Input:

419/1992 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku

č. 419/1992 Sb., Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku
SDĚLENÍ
federálního ministerstva zahraničních věcí
Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. března 1990 byla v Praze podepsána Smlouva mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku.
Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Tunisu dne 25. října 1991.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 28 odst. 2 dnem 25. října 1991.
Český překlad Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku
Vláda Československé socialistické republiky a Vláda Tuniské republiky přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku se dohodly takto:
Článek 1
Osoby, na které se smlouva vztahuje
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které mají bydliště či sídlo v jednom nebo obou smluvních státech (rezidenti).
Článek 2
Daně, na které se smlouva vztahuje
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu a majetku vybírané v každém ze smluvních států, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu a majetku se považují daně, vybírané z celkového příjmu a majetku nebo z části příjmů a majetku včetně daní ze zisku ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd vypláceného podniky a daní z přírůstku hodnoty.
3. Současné daně, na které se smlouva vztahuje jsou:
a)  v Československu:
-  odvod ze zisku;
-  daň ze zisku;
-  daň ze mzdy;
-  daň z příjmů z literární a umělecké činnosti;
-  daň zemědělská;
-  daň z příjmů obyvatelstva;
-  daň domovní;
b)  v Tunisku:
-  daň společností;
-  daň ze zisků v průmyslové a obchodní činnosti;
-  daň ze zisků z neobchodní činnosti;
-  daň z platů a mezd;
-  daň zemědělská;
-  daň z přírůstku hodnoty nemovitostí;
-  daň z příjmů z movitého jmění;
-  daň z příjmů z půjček, vkladů, ručení a běžných účtů;
-  zvláštní dávky solidarity;
-  osobní dávky státu.
4. Tato smlouva se vztahuje také na daně stejného nebo podobného druhu, které budou vybírány v budoucnu vedle současných daní nebo místo nich. Příslušné úřady smluvních států si sdělí významné změny, které budou provedeny v jejich příslušných daňových zákonech.
Článek 3
Všeobecné definice
1. Ve smyslu této smlouvy, pokud souvislost nevyžaduje odlišný výklad:
a)  výraz „Československo” označuje Československou socialistickou republiku;
b)  výraz „Tunisko” označuje