Input:

36/2023 Sb., Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů, ve znění účinném k 3.2.2024

č. 36/2023 Sb., Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů, ve znění účinném k 3.2.2024
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. února 2023
o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů a o ověření údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
18/2024 Sb.
(k 3.2.2024)
mění
Vláda nařizuje podle § 95j odst. 2 a § 95k odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 365/2022 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví
a)  formát a vzor formulářového podání pro hlášení zálohy na odvod a vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů,
b)  okruh údajů uváděných ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období, u kterých se ověřuje jejich správnost a úplnost, a rozsah jejich ověření.
§ 2
Vzory formulářových podání
(1)  Vzor hlášení zálohy na odvod za druhé odvodové období a vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za první odvodové období je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2)  Vzor vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 3
Formát formulářového podání
Formulářové podání lze elektronicky podat pouze ve formátu XML.
§ 3a
Okruh ověřovaných údajů
Auditor ověřuje správnost a úplnost údajů uvedených poplatníkem odvodu z nadměrných příjmů ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období v oddílu G.
§ 3b
Rozsah ověření údajů
(1)  Auditor ověřuje správnost a úplnost údajů podle § 3a v rozsahu prověrky poskytující omezenou jistotu o předmětu ověření postupem podle mezinárodního auditorského standardu upravujícího ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací1) .
(2)  Ověření správnosti a úplnosti údajů podle odstavce 1 potvrdí auditor ve zprávě o jejich ověření.
(3)  Pro ověření správnosti a úplnosti údajů podle § 3a auditor použije pro plánování a provádění ověřovací zakázky významnost (materialitu) ve výši 3 % z tržního příjmu poplatníka odvodu z nadměrných příjmů stanoveného ve vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů za druhé odvodové období v oddílu G.
§ 4
Společné ustanovení
Energetický regulační úřad zveřejní vzor formulářového podání pro hlášení zálohy na odvod a pro vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím vyplnění a podání hlášení zálohy na odvod a vyúčtování odvodu elektronicky ve stanovené struktuře a formátu.
§ 5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
 
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 36/2023 Sb.
Vzor hlášení zálohy na odvod a vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů
POKYNY
k vyplnění hlášení zálohy na odvod / vyúčtování odvodu z nadměrných příjmů
Poplatník odvodu při vyplňování podání postupuje podle obecné a příslušné