Input:

348/2003 Sb., Vyhláška o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit

č. 348/2003 Sb., Vyhláška o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit
VYHLÁŠKA
ze dne 2. října 2003
o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit
Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 45a odst. 2 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona č. 208/1997 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb. a zákona č. 322/2003 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje vracení zaplacené daně z přidané hodnoty (dále jen „zaplacená daň”) osobám požívajícím výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy,1) kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen „osoba požívající výsad a imunit”).
§ 2
Osoba požívající výsad a imunit
Osobou požívající výsad a imunit se pro účely této vyhlášky rozumí:
a)  diplomatická mise nebo konzulární úřad, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky, které jsou akreditované pro Českou republiku jako osoby cizích států,
b)  zvláštní mise,
c)  zastupitelství mezinárodní organizace,
d)  člen diplomatické mise2) nebo konzulárního úřadu3) s výjimkou člena služebního personálu a soukromé služebné osoby, který je akreditován pro Českou republiku a nemá místo trvalého pobytu v České republice,
e)  úředník zastupitelství mezinárodní organizace, který nemá místo trvalého pobytu v České republice a není státním občanem České republiky, pokud je trvale přidělen k výkonu svých úředních funkcí v České republice, a státní příslušník cizího státu, který je členem zvláštní mise akreditované pro Českou republiku a který nemá místo trvalého pobytu v České republice,
f)  rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu d) nebo e), pokud s ní žije ve společné domácnosti na území České republiky, dosáhl věku 15 let, není státním občanem České republiky a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí.
§ 3
Vznik a zánik nároku na vrácení zaplacené daně
Možnost uplatnit nárok na vrácení zaplacené daně vzniká osobě požívající výsad a imunit podle § 2 nejdříve ve zdaňovacím období, kdy se uskutečnilo zdanitelné plnění. Nárok na vrácení daně této osobě zaniká uplynutím 31. ledna kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění. Osoba požívající výsad a imunit uvedená v § 2 písm. a) až c) má nárok na vrácení zaplacené daně za nakoupené zboží a služby za podmínky, že nakoupené zboží a služby použije výlučně pro svou úřední potřebu. Osoba požívající výsad a imunit uvedená v § 2 písm. d) až f) má nárok na vrácení zaplacené daně za nakoupené zboží a služby za podmínky, že nakoupené zboží a služby použije výlučně pro vlastní potřebu a spotřebu.
§ 4
Rozsah vrácené zaplacené daně
(1)  Osobě požívající výsad a imunit se vrací zaplacená daň, pokud cena za zdanitelné plnění včetně daně zaplacená jednomu prodávajícímu v jednom kalendářním dni uvedená na jednom dokladu o prodeji je vyšší než 2 000 Kč, s výjimkou nákupu pohonných hmot pro motorová vozidla,