Input:

290/1995 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 290/1995 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění účinném k 1.1.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. listopadu 1995,
kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
114/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění přílohu; nové přechodné ustanovení
168/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 1 a přílohu; nové přechodné ustanovení
506/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
mění v příloze kapitolu II a V
451/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění v příloze kapitolu II
Vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:
§ 1
(1)  Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek.
(2)  Nemoci z povolání jsou uvedeny v seznamu nemocí z povolání, který tvoří přílohu tohoto nařízení.
(3)  Pro uznávání nemocí z povolání podle tohoto nařízení příslušnými poskytovateli zdravotních služeb platí jiné právní předpisy1) .
§ 2
Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání platném ke dni 31. prosince 19952) a vznikly přede dnem účinnosti tohoto nařízení za podmínek uvedených v tomto seznamu.
§ 3
Zrušují se § 14 odst. 4 a příloha č. 1 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.
§ 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.
 
Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v. r.
 
* * *
Článek II nařízení vlády č. 114/2011 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které byly uvedeny v seznamu a vznikly za podmínek podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
* * *
Článek II nařízení vlády č. 168/2014 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Nemocemi z povolání jsou též nemoci, které byly uvedeny v seznamu nemocí z povolání a vznikly za podmínek podle nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Příloha k nařízení vlády č. 290/1995 Sb.
SEZNAM NEMOCI Z POVOLANÍ
  
 
Položka
Nemoc z povolání
Podmínky vzniku nemoci z povolání
1.
Nemoc z olova nebo jeho sloučenin
K položkám č. 1 až 58: Nemoci vznikají při plnění pracovních a služebních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (dále jen „při práci”), při němž je prokázána taková expozice chemickým látkám, jejich sloučeninám a směsím látek, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.
2.
Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin
3.
Nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin
4.
Nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin
5.
Nemoc z berylia nebo jeho sloučenin
6.
Nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin
7.
Nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin
8.
Nemoc z manganu nebo jeho sloučenin
9.
Nemoc z niklu nebo jeho sloučenin
10.
Nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin
11.
Nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin
12.
Nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin
13.
Nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin
14.
Nemoc z ostatních halogenů a jejich sloučenin
15.
Nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin
16.
Nemoc z mědi nebo jejích sloučenin
17.
Nemoc z oxidu uhelnatého
18.
Nemoc z oxidů dusíku
19.
Nemoc z oxidů síry
20.
Nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů
21.
Nemoc z izokyanátů
22.
Nemoc z fosgénu
23.
Nemoc z boranů
24.
Nemoc ze sirouhlíku