Input:

2/2019 Sb., Vyhláška o evidenci krytých bloků, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 2/2019 Sb., Vyhláška o evidenci krytých bloků, ve znění účinném k 1.1.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2018
o evidenci krytých bloků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
252/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 2, § 3,§ 5 a § 7
Česká národní banka stanoví podle § 32 odst. 6 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona č. 307/2018 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje náležitosti a způsob vedení evidence krytých bloků.
§ 2
Náležitosti evidence krytých bloků
Evidence krytých bloků (dále jen „evidence”) má tyto náležitosti:
a)  seznamy krytých bloků,
b)  souhrnné informace o každém krytém bloku, a to
1.  jednoznačnou identifikaci krytého bloku shodnou s kódem, kterým je identifikátor krycího portfolia příslušného krytého bloku podle přílohy XVII bodu 5.2.1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/451 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, (dále jen „kód”),
 
2.  druh krytých dluhopisů v krytém bloku podle § 28b zákona o dluhopisech,
3.  informaci, zda krytý blok zahrnuje kryté dluhopisy, které ve svém názvu obsahují označení „CRR”, „evropský krytý dluhopis (prémiový)” nebo jeho překlad do úředního jazyka Evropské unie,
4.  limity a další podmínky nad rámec zákona o dluhopisech stanovené emisními podmínkami, ke kterým se emitent pro účely plnění zákona o dluhopisech zavázal,
 
5.  měnu, ve které se evidence vede (§ 7 odst. 4),
6.  souhrnnou hodnotu dluhů z krytých dluhopisů podle § 31a odst. 2 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,
7.  souhrnnou hodnotu souvisejících dluhů podle § 31a odst. 3 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,
8.  souhrnnou hodnotu krycích aktiv pro účely plnění povinností podle § 28a odst. 1 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,
9.  souhrnnou hodnotu krycích aktiv pro účely plnění povinnosti podle § 28a odst. 2 zákona o dluhopisech v měně, ve které se evidence vede,
10.  souhrnnou hodnotu likviditní rezervy pro účely testu podle § 28aa odst. 1 zákona o dluhopisech,
11.  hodnotu maximálního kumulativního čistého odtoku likvidity z krytého bloku po dobu následujících 180 dnů pro účely testu podle § 28aa odst. 1 zákona o dluhopisech,
12.  podmínky pro struktury prodloužitelné splatnosti podle § 28ab zákona o dluhopisech, pokud emitent dluhopisy s těmito vlastnostmi vydal,
c)  seznamy podle § 32 odst. 3 zákona o dluhopisech ve vztahu ke každému krytému bloku, a to
1.  rejstřík krycích aktiv,
2.  evidenci věcí souvisejících s krycími aktivy,
3.  evidenci dluhů z krytých