Input:

130/2003 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Implementační dohodě o programu výzkumu a vývoje úspor energie v budovách a komunálních systémech

č. 130/2003 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Implementační dohodě o programu výzkumu a vývoje úspor energie v budovách a komunálních systémech
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 16. března 1977 byla v Paříži přijata Implementační dohoda o programu výzkumu a vývoje úspor energie v budovách a komunálních systémech.
Jménem České republiky byla Dohoda podepsána v Paříži dne 19. března 2003.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. a) dne 16. března 1977 a pro Českou republiku vstoupila v platnost podle svého článku 10 odst. a) dne 19. března 2003.
Na základě článku 10 odst. a) Dohody se Česká republika účastní na Příloze V - Založení centra infiltrace vzduchu a Příloze XXXVIII - Udržitelné bytové hospodářství využívající sluneční energii, Tržní bydlení pro lepší životní prostředí, které jsou nedílnou součástí Dohody. Do textů Přílohy V a Přílohy XXXVIII lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu průmyslu a obchodu.
Anglické znění Dohody a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
PŘEKLAD
MEZINÁRODNI ENERGETICKÁ AGENTURA
IMPLEMENTAČNÍ DOHODA
O PROGRAMU VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSPOR ENERGIE
V BUDOVÁCH A KOMUNÁLNÍCH SYSTÉMECH
Smluvní strany
S PŘIHLÉDNUTÍM K TOMU, že smluvní strany, jimiž jsou buď vlády nebo mezinárodní organizace nebo osoby určené svými příslušnými vládami v souladu s článkem III Hlavních zásad spolupráce v oblasti energetického výzkumu a vývoje, přijatých Řídicím výborem Mezinárodní energetické agentury (dále jen „Agentura”) dne 28. července 1975, si přejí zúčastnit se vytvoření a realizace Programu výzkumu a vývoje úspor energie v budovách a komunálních systémech (dále jen „Program”), jak stanoveno v této smlouvě;
S PŘIHLÉDNUTÍM K TOMU, že smluvní strany, jimiž jsou vlády zúčastněné na práci Agentury, a vlády ostatních smluvních stran (dále společně jen jako „vlády”), se dohodly v článku 41 Dohody o mezinárodním energetickém programu (dále jen „Dohoda I.E.P.”), že budou plnit národní plány v oblastech stanovených v článku 42 Dohody I.E.P., včetně výzkumu a vývoje v oblasti úspor energie, v kteréžto oblasti bude program realizován;
S PŘIHLÉDNUTÍM K TOMU, že vlády dne 28. července 1975 schválily v Řídicím výboru Agentury Program jako zvláštní činnost v souladu s článkem 65 Dohody I.E.P.;
S PŘIHLÉDNUTÍM K TOMU, že Agentura uznala vytvoření Programu jako důležité součásti mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje úspor energie;
SE DOHODLY na následujícím:
Článek 1
CÍLE
(a) Rozsah aktivit. Program, jenž bude prováděn smluvními stranami v rámci této Dohody, bude sestávat ze spolupráce na výzkumu, vývoji, demonstračním provozu a výměně informací týkajících se úspor energie v budovách a komunálních systémech.
(b) Metoda realizace. Smluvní strany budou realizovat Program na základě plnění jednoho nebo více úkolů (dále „úkol” nebo „úkoly”), z nichž každý bude otevřený pro účast dvou nebo více smluvních stran, jak stanoveno v článku 2 této Dohody. Na smluvní strany, jež se účastní konkrétního úkolu, je pro účely