Input:

125/2004 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro záležitosti životního prostředí Egyptské arabské republiky

č. 125/2004 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro záležitosti životního prostředí Egyptské arabské republiky
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. září 2004 byl v Káhiře podepsán Protokol o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro záležitosti životního prostředí Egyptské arabské republiky.
Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 9 odst. 1 dne 14. září 2004.
Anglické znění Protokolu a jeho český překlad se vyhlašují současně.
PŘEKLAD
PROTOKOL O SPOLUPRÁCI V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MEZI
MINISTERSTVEM žIVOTNíHO PROSTřEDí
ČESKé REPUBLIKY

A

MINISTERSTVEM PRO ZÁLEŽITOSTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EGYPTSKÉ ARABSKÉ REPUBLIKY
Ministerstvo životního prostředí České republiky a Ministerstvo pro záležitosti životního prostředí Egyptské arabské republiky (dále jen „Strany”),
uznávajíce, že řada problémů v oblasti životního prostředí je mezinárodního charakteru a vyžaduje mezinárodní spolupráci na základě dvoustranných i mnohostranných úmluv a že spolupráce mezi státními orgány v oblasti životního prostředí může mít pro všechny zúčastněné strany přínos na národní, regionální i globální úrovni,
uznávajíce význam koncepce udržitelného rozvoje pro ochranu a zlepšování životního prostředí i pro zdraví a blahobyt současné i budoucích generací a sdílejíce závazek realizovat zásady stanovené v „Agendě 21”, a to v souladu se závěrečnými dokumenty Světového summitu o udržitelném rozvoji (Johannesburg, 2002),
majíce na mysli potřebu užší vědecké a technické spolupráce pro ochranu životního prostředí a ochranu přírodních zdrojů,
se dohodly takto:
Článek 1
Ke snížení znečištění životního prostředí a k ochraně přírody budou Strany, na základě rovnosti, vzájemnosti a oboustranného prospěchu, rozvíjet a podporovat spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, včetně výměny poznatků a technologií.
Článek 2
Strany budou za podmínek tohoto protokolu spolupracovat v těchto oblastech:
• snižování, kontrola a monitorování znečištění ovzduší,
• biologická rozmanitost a ochrana přírody,
• odpadové hospodářství,
• ochrana jakosti