Input:

120/2001 Sb., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 120/2001 Sb., Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 28. února 2001
o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád)
a o změně dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
279/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
vkládá § 76a a § 91a
360/2003 Sb.
(k 29.10.2003)
mění § 9 odst. 2, § 33 odst. 3, § 34 odst. 1, § 44 odst. 3 a § 128
53/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
vkládá § 33a,
mění § 125 odst. 1
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 33 odst. 3 a
§ 43 odst. 3
284/2004 Sb.
(k 1.9.2004)
v 31 odst. 7 doplňuje větu
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší část sedmnáctou
501/2004 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 40 odst. 1 mění písm. e)
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
v § 67 doplňuje odst. 2,
v § 78 písm. b) doplňuje slova
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
vkládá § 33b a § 33c a poznámky č. 7f až 7j
70/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 31 odst. 7 nahrazuje slova, ruší pozn. č. 4a
79/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 78 písm. b) ruší slova
133/2006 Sb.
(k 14.5.2006)
mění § 47, vkládá § 65a
253/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v 76a vkládá větu
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší větu v § 70 odst. 3 a část čtvrtou
347/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění 30 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění § 7 odst. 5, § 31 odst. 7 a § 116 odst. 2
259/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění § 30 písm. b), § 55 odst. 2, § 90 odst. 3
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 33 odst. 2, ruší část devátou
301/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 7 odst. 1, § 56, § 74 odst. 1
7/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 67
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší § 4 a část šestou
183/2009 Sb.
(k 26.6.2009)
mění; celkem 30 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 33a a § 33b písm. a) bod 4
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část desátou
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 33 odst. 4, § 49 odst. 1 písm. b), § 50 odst. 1
286/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění; celkem 94 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ÚZ 444/2009 Sb.
 
 
409/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá nový § 59a a ruší § 67
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění § 33 odst. 3
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 33 odst. 4 a vkládá nový § 33d
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 136 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
396/2012 Sb.
(k 1.7.2013)
vkládá v § 49 nový odst. 2
396/2012 Sb.
(k 1.1.2015)
vkládá v § 49 nový odst. 3
45/2013 Sb.
(k 25.2.2013)
mění § 33d odst. 1, § 40 odst. 1, § 41, § 43a odst. 2, § 49 odst. 1 písm. f) a g), § 120 odst. 1, § 124c odst. 1 písm. l)
45/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 44a odst. 2 a 3, § 46 odst. 6 a 8, § 47, § 54 odst. 5, § 69a odst. 1 a 4
170/2013 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 33 odst. 3
256/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třetí
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 60 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
ve znění nálezu ÚS č. 115/2015 Sb.
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část šestnáctou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část šestnáctou
139/2015 Sb.
(k 1.7.2015)
mění, celkem 16 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
164/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění; nová přechodná ustanovení
164/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
vkládá slova v § 49 odst. 3
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 33 odst. 4
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 124a, § 124b, § 124c a § 124d
258/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 4 odst. 1, § 124a, § 124b,
298/2017 Sb.
(k 4.10.2017)
mění § 71a
94/2018 Sb.
(k 5.6.2018)
mění § 31 odst. 7
31/2019 Sb.
(k 1.6.2019)
mění § 46 odst. 7
588/2020 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 30, § 55, § 71a a § 90
38/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 42 odst. 4; nové přechodné ustanovení
ve znění zák. č. 155/2021 Sb.
218/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 9 odst. 2
261/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 131 písm. e)
286/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění; nová přechodná ustanovení
286/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 43a a § 53
286/2021 Sb.
(k 1.1.2023)
nabývá účinnosti ustanovení § 125 odst. 4, 11 a 12
286/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 34, § 49
214/2022 Sb.
(k 1.9.2022)
mění § 55 odst. 7 a 11 a § 94 odst. 6; nová přechodná ustanovení
250/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
ruší část osmnáctou - dosud neuvedeno
255/2023 Sb.
(k 26.8.2023)
mění § 55 a § 125; nová přechodná ustanovení
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 125 odst. 4 a 9
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
EXEKUČNÍ ŘÁD
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Soudní exekutor (dále jen „exekutor”) je fyzická osoba splňující předpoklady podle tohoto zákona, kterou stát pověřil exekutorským úřadem.
(2)  V rámci pověření exekutorským úřadem exekutor provádí nucený výkon exekučních titulů včetně zřizování exekutorského zástavního práva (dále jen „exekuční činnost”) a další činnost podle tohoto zákona.
§ 2
(1)  Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení.
(2)  Exekutor je povinen vykonávat svědomitě své povolání a při jeho výkonu a v občanském životě se zdržet všeho, co by mohlo narušit důstojnost exekutorského povolání nebo ohrozit důvěru v nezávislý, nestranný a spravedlivý výkon exekuční činnosti.
§ 3
(1)  Exekutor vykonává exekuční a další činnost za úplatu.
(2)  Činnost exekutora je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku. Exekutor však může vykonávat i za úplatu činnost vědeckou, publikační, pedagogickou, tlumočnickou, znaleckou, uměleckou a činnost v poradních orgánech vlády, ministerstev, jiných ústředních orgánů státní správy a v orgánech samosprávy.
§ 4
(1)  Označení „soudní exekutor” nebo „exekutorský úřad”, od nich odvozené tvary slov, ani označení způsobilé vyvolat nebezpečí záměny s uvedenými označeními není oprávněn použít ten, kdo neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů.
(2)  Ten, kdo neprovádí na základě zákona nucený výkon exekučních titulů, není oprávněn označovat svoji činnost jako „výkon rozhodnutí”, „exekuci” nebo „exekuční činnost”, tvary slov od nich odvozené, ani označení způsobilé přivodit nebezpečí záměny s uvedenými označeními.
§ 5
(1)  Exekutor může zaměstnávat zaměstnance.
(2)  Na základě písemného pověření uděleného exekutorem mohou jeho zaměstnanci vykonávat úkony exekuční činnosti a další činnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
(3)  Na pracovní poměr zaměstnanců exekutora se vztahuje zvláštní právní předpis.2)
§ 6
Orgánem samosprávy exekutorů je Exekutorská komora České republiky (dále jen „Komora”).
§ 7
(1)  Státní dohled nad exekuční činností, nad činností exekutora podle § 74 odst. 1 písm. c) a § 76a, nad nakládáním se zvláštním účtem podle § 46 odst. 5 a § 75 odst. 2 a nad nakládáním s prostředky na zvláštním účtu vykonává Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo”). Ministerstvo provádí státní dohled z vlastního podnětu nebo na základě písemných podnětů právnických nebo fyzických osob.
(2)  Ministerstvo při výkonu státního dohledu prověřuje zákonnost postupu soudního exekutora, dodržování kancelářského řádu a plynulost a délku exekučního řízení.
(3)  Ministerstvo je při výkonu státního dohledu oprávněno
a)  provádět pravidelné kontroly exekutorských úřadů,
b)  nahlížet do spisů, listin a evidenčních pomůcek exekutora, pořizovat si z nich výpisy a kopie,
c)  požadovat