Input:

12/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

č. 12/2005 Sb., Vyhláška o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
VYHLÁŠKA
ze dne 29. prosince 2004
o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 108 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
§ 1
Podmínky uznání rovnocennosti
Osvědčení o uznání rovnocennosti v zahraničí vydaného dokladu absolventa zahraniční školy o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání (dále jen „zahraniční vysvědčení”) v České republice1) bude vydáno podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o jeho vydání krajským úřadem.
§ 2
Podmínky nostrifikace
(1)  Krajský úřad vydává nostrifikační doložku o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále jen „nostrifikační doložka”) podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 v případě, že rozhodnutí o žádosti o nostrifikaci2) je kladné; nostrifikační doložka je součástí uvedeného rozhodnutí.
(2)  Nostrifikované zahraniční vysvědčení platí na území České republiky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o nostrifikaci.
§ 3
Podmínky organizace nostrifikační zkoušky
(1)  Nostrifikační zkouškou se ověřuje, zda znalosti a dovednosti žadatele odpovídají cílům a obsahu vzdělávání podle příslušného vzdělávacího programu3) . Součástí nostrifikační zkoušky může být praktická zkouška. Nostrifikační zkouška se koná zpravidla v českém jazyce; v jiném jazyce4) se po dohodě žadatele s krajským úřadem může nostrifikační zkouška konat, pokud tím nebude dotčen účel zkoušky.
(2)  Nostrifikační zkouška, jejíž termín a obsah je určován krajským úřadem, je žadatelem konána ve škole, vybrané krajským úřadem ze základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol nacházejících se na území daného kraje. Nenachází-li se na území daného kraje základní, střední nebo vyšší odborná škola nebo konzervatoř, která obsahem a rozsahem svého vzdělávacího programu odpovídá nebo alespoň zčásti odpovídá zahraniční škole, která zahraniční vysvědčení vydala, může být odpovídající