Input:

108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o sociálních službách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
29/2007 Sb.
(k 20.2.2007)
mění § 34, § 60, § 72, § 88, § 116 a § 120; vkládá nový § 60a
213/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
mění § 29 odst. 4
261/2007 Sb.
(k 16.10.2007)
mění § 101, § 110, § 115, § 116 a § 119
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění ke všem datům celkem 51 novelizačních bodů
261/2007 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 95
261/2007 Sb.
(k 1.1.2014)
před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena - viz zák. č. 313/2013 Sb.
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění v § 79 odst. 3 a odst. 5 písm. e), § 85 odst. 3 písm. b), § 110 odst. 2, § 116 odst. 3
129/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 14a odst. 1 a § 21a
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 60a odst. 1
479/2008 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 5 písm. d), § 21 odst. 1 písm. b), § 25 odst. 2, 3, 4 a 5, § 28 odst. 2
108/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 75 odst. 2 písm. c) a d)
206/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 101 odst. 8
206/2009 Sb.
(k 1.8.2009)
mění, celkem ke všem datům 117 novelizačních bodů
206/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, ve znění zák. č. 362/2009 Sb. a zák. č. 347/2010 Sb. - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
206/2009 Sb.
(k 1.1.2014)
ve znění zák. č. 366/2011 Sb. mění § 85 odst. 6 a § 101a odst. 3 a 4
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 84 odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 30, § 79 odst. 5 písm. a), § 81 odst. 2, § 85 odst. 4
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 11 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 2, § 18 odst. 1 a 3, § 25 odst. 1 a odst. 4, § 29 odst. 1, § 82 odst. 3, § 92, § 107; ruší § 18a; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 4
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 29 odst. 1 písm. d)
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 11 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 2, § 18 odst. 1 a 3, § 25 odst. 1 a odst. 4, § 29 odst. 1, § 82 odst. 3, § 92, § 107; ruší § 18a; nová přechodná ustanovení
366/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 75 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
366/2011 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší v § 75 odst. 2 písm. e)
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 18 novelizačních bodů
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 79; nové přechodné ustanovení
331/2012 Sb.
(k 1.12.2012)
mění § 12, § 21 odst. 2 písm. e), § 22 a § 24 písm. c)
384/2012 Sb.
(k 16.11.2012)
mění § 26
384/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 6 a vkládá nový § 96a; nová přechodná ustanovení
401/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 48 odst. 4, § 74 odst. 2 a § 91 odst. 1
45/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 4 a § 82
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 19 odst. 2 písm. a), § 23 odst. 3, § 30, § 48 odst. 4 písm. c), § 88 písm. f), § 89, § 91 odst. 6, § 110 odst. 1, § 116 odst. 2
306/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 18 odst. 3, § 18 odst. 5, § 29 odst. 7; nová přechodná ustanovení
313/2013 Sb.
(k 4.10.2013)
mění § 101
313/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 75 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
101/2014 Sb.
(k 24.6.2014)
mění § 4 odst. 1
254/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění; nová přechodná ustanovení
254/2014 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 79 odst. 1 písm. f), § 101a odst. 3, § 110 odst. 4, § 119 odst. 2; vkládá nový § 105a
189/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
mění § 11, § 13, § 21, § 25, § 26, § 97, § 107 a § 108; vkládá § 82b a § 91a až 91c; nová přechodná ustanovení
56/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 4 odst. 3
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 82, § 107 a § 108
200/2017 Sb.
(k 1.10.2017)
mění § 21 odst. 2 písm. e)
222/2017 Sb.
(k 15.8.2017)
mění § 4
335/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 25 odst. 3
47/2019 Sb.
(k 1.4.2019)
mění § 11 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. d), § 12 odst. 2 a 5; nová přechodná ustanovení
47/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 11 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. c), § 12, § 13, § 21 odst. 2 písm. e) a § 22
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 30 a § 33
328/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 11 odst. 1 a 2; nová přechodná ustanovení
363/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 7, § 16, § 21, § 21a, § 29, § 91 a § 107; nové přechodné ustanovení
363/2021 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 48 - dosud neuvedeno
371/2021 Sb.
(k 1.1.2025)
mění - dosud neuvedeno
216/2022 Sb.
(k 1.2.2023)
mění § 29 odst. 6
412/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 5, § 21, § 25, § 26 a § 29
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci (dále jen „osoba”) prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.
(2)  Tento zákon dále upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve školách a školských zařízeních, u poskytovatelů zdravotních služeb, ve věznicích, v zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních.
(3)  Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie54) .
§ 2
Základní zásady
(1)  Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§ 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.
(2)  Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.
§ 3
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  sociální službou činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení,
b)  nepříznivou sociální situací oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením,
c)  dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok, a který omezuje funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb,
d)  přirozeným sociálním prostředím rodina a sociální vazby k osobám blízkým1) , domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity,
e)  sociálním začleňováním proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný,
f)