DPH 2024

Input:

Vracení daně, zvláštní režimy, režim přenesení daňové povinnosti

14.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 42 minut

1301
Vracení daně, zvláštní režimy, režim přenesení daňové povinnosti

RNDr. Ivan Brychta, Ing. Jana Kolářová

 • osoby s nárokem na vrácení daně – přehled

 • vracení daně osobám registrovaným k dani v jiných členských státech

 • vracení daně zahraničním osobám povinným k dani

 • prodej zboží za ceny bez daně

 • zvláštní režimy – přehled

 • zvláštní režim jednoho správního místa

 • zvláštní režim pro cestovní službu

 • režim přenesení daňové povinnosti na příjemce u plnění mezi tuzemskými plátci

Vymezení problematiky

V závěru kurzu se budeme zabývat speciálními ustanoveními, se kterými se (snad s výjimkou přenesení daňové povinnosti mezi tuzemskými plátci) zatím až tak moc v běžné praxi nesetkáváme. Jde o:

 • vracení daně a prodej zboží bez daně, a

 • zvláštní režimy

 • režim přenesení daňové povinnosti.

Nejprve si probereme problematiku vracení daně.

Osoby s nárokem na vrácení daně – přehled

Nárok na vrácení daně je upraven v ZDPH s ohledem na směrnici Rady EU 2008/9/ES. Podle ZDPH mohou o vrácení DPH požádat:

 • osoby požívající výsad a imunit podle § 80 ZDPH,

 • mezinárodní organizace se sídlem mimo ČR podle § 80a ZDPH (nové ustanovení přidané zákonem č. 170/2017 Sb. od 1. 7. 2017),

 • osoby z jiného členského státu nebo zahraniční osoby v rámci zahraniční pomoci, v souladu s § 81 ZDPH,

 • tuzemští plátci u daně uhrazené v jiných členských státech podle § 82 ZDPH,

 • osoby registrované k dani v jiných členských státech při splnění podmínek v § 82a ZDPH a § 82b ZDPH,

 • zahraniční osoby povinné k dani podle § 83 ZDPH,

 • fyzické osoby ze třetích zemí při vývozu zboží na základě § 84 ZDPH,

 • osoby se zdravotním postižením na základě § 85 ZDPH, a to u osobního automobilu zakoupeného v tuzemsku, i formou finančního pronájmu,

 • ozbrojené síly cizích států podle § 86 ZDPH.

V dalším se pochopitelně budeme podrobně zabývat postupem podle § 82 ZDPH při vracení daně zaplacené tuzemskými plátci v jiném členském státu EU. Dále si přiblížíme pravidla pro vracení DPH osobám registrovaným k dani v jiném členském státě podle § 82a ZDPH a § 82b ZDPH.

Ostatní případy nejsou tak časté, proto je ponecháme na samostudium.

Vracení daně zaplacené tuzemským plátcem jinde v EU

I když podmínky pro vracení určuje příslušný členský stát, způsob vracení je upraven v ZDPH, a to v § 82 ZDPH. Postup tuzemského plátce je tento:

 • žádat lze o vrácení daně za plnění s místem plnění v jiném členském státě, která byla uplatněna oprávněně, a to podle pravidel stanovených tímto členským státem,

 • v tomto členském nesmí mít tuzemský plátce sídlo ani provozovnu, a to v období, za které žádá o vrácení daně,

 • žádost musí být podána prostřednictvím elektronického portálu vedeného GFŘ, přístup přidělí místně příslušný správce daně na základě žádosti podané elektronicky ve struktuře zveřejněné na stránkách GFŘ pro elektronická podání (v podstatě se jen identifikuje plátce a osoba, která je oprávněná podat žádost, a též je nutné zadat mobilní telefon pro zaslání potvrzovací SMS), a to do 15 dní po obdržení žádosti,

 • žádost má být podána nejpozději do 30. 9. kalendářního roku následujícího po období pro vrácení daně.

Podstatnou podmínkou pro vrácení daně je též to, že plátce dané plnění na vstupu, z něhož mu má být vracena daň zaplacená v jiném členském státě, použije (zcela nebo částečně) pro plnění, u kterých má nárok na odpočet DPH na vstupu. Platí, že pokud plátce použije přijaté zdanitelné plnění pro uskutečnění plnění s plným nárokem na odpočet, tak k plněním bez nároku na odpočet, má nárok na vrácení daně pouze v částečné výši. Z tohoto důvodu musí také v žádosti sdělovat případný koeficient (v případě jeho změny je povinen provést opravu žádané částky podle § 82 odst. 4 ZDPH).

Pokud žadatel uskutečňoval pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nebyl ještě registrován k DPH (byl pouze OPD podle § 5 odst. 1 ZDPH) nebo byl dokonce OND, daň mu pochopitelně nebude vrácena. V takovém případě jeho žádost podle § 82 odst. 5 ZDPH ani nebude předána příslušnému členskému státu EU.

Zopakujme si

Jak již bylo řečeno, nárok na vrácení daně zaplacené v jiném členském státě se sice řeší podle daňového zákona daného členského státu EU, ale tuzemský plátce podává žádost prostřednictvím svého českého místně příslušného správce daně v souladu s § 82 ZDPH.

Vracení daně ORD v jiných členských státech

Pokud by nastal opačný případ, a to že ORD v jiném členském státě chce uplatnit nárok na odpočet DPH uhrazené v tuzemsku, bude žádat o vrácení pomocí svého správce daně (§ 82a odst. 4 ZDPH), ale pravidla pro vracení DPH uhrazené v tuzemsku obsahuje tuzemský ZDPH.

Zákonem č. 80/2019 Sb. bylo upřesněno, že osoba registrovaná k dani uplatní nárok na vrácení DPH v členském státě svého sídla. Je-li zdanitelné plnění přijato provozovnou, uplatní osoba registrovaná k dani nárok na vrácení daně v členském státě, kde je umístěna tato provozovna.

Nárok na vrácení tuzemské DPH může uplatnit osoba registrovaná k dani (ORD) v jiném členském státě, pokud splní podmínky § 82a ZDPH a § 82b ZDPH.

Základním předpokladem pro vrácení tuzemské DPH, vyjádřeným v § 82a odst. 1 ZDPH, je, že ORD v jiném členském státě během období pro vrácení daně (které je vymezeno v § 82a odst. 8 ZDPH):

 • neměla v tuzemsku sídlo ani provozovnu a

 • neuskutečnila žádná plnění s místem plnění v tuzemsku kromě zákonem povolených výjimek.

Těmito výjimkami jsou:

 • plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51 odst. 1 ZDPH, viz 6. lekce),

 • vývoz zboží podle § 66 odst. 1 ZDPH,

 • dodání zboží osvobozené podle § 68 ZDPH,

 • přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží podle § 69 ZDPH,

 • plnění (dodání zboží nebo poskytnutí služby), pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce plnění,

 • plnění podle § 17 ZDPH, je-li osoba registrovaná k dani v jiném členském státě prostřední osobou (problematiku třístranného obchodu jsme probírali ve 4. lekci), a

 • poskytnutí služby ve zvláštním režimu jednoho správního místa (§ 110a ZDPH), podrobněji viz dále v této lekci).

Zapamatujme si

Pro uplatnění nároku na vrácení je třeba v přiměřené míře dodržet obecná pravidla pro odpočet daně v tuzemsku pravidla platná (viz 10. lekce).

Nárokovat DPH je výslovně podle § 82a odst. 3 ZDPH zakázáno v případech částek daně, které byly uplatněny:

 • v rozporu s tuzemským zákonem o DPH,

 • u plnění, která jsou osvobozena od daně podle § 19 ZDPH, § 64 ZDPH a § 66 odst. 2 písm. b) ZDPH.

Vraťme se ještě k období pro vrácení daně v § 82a odst. 8 ZDPH. Žádost o vrácení daně nesmí přesahovat období jednoho kalendářního roku. Nákupy zboží a služeb musí být v daném kalendářním roce uskutečněny:

 • v období nejméně tří po sobě jdoucích kalendářních měsíců nebo

 • v období kratším, tzv. zbytkovém období kalendářního roku.

Nelze žádat o vrácení libovolné výše zaplacené daně. Částka DPH pro vrácení musí dosáhnout:

 • nejméně 400 EUR za období kratší než jeden kalendářní rok, ale ne kratší než 3 měsíce, nebo

 • nejméně 50 EUR za období jednoho kalendářního roku nebo období kratší než 3 měsíce, jde-li to zbytek kalendářního roku.

Pro kurzový přepočet je stanoven speciální postup podle kurzu ČNB k prvnímu pracovnímu dni ledna toho roku, za který je žádost podána (§ 82a odst. 9 ZDPH).

ORD v jiném členském státě uplatňuje svůj nárok na vrácení tuzemské daně v písemné žádosti, která musí obsahovat náležitosti podle § 82a odst. 5 ZDPH, přičemž každý nákup zboží či přijatá služba musejí být označeny kódem podle § 82a odst. 6 ZDPH. Dále je požadováno vyplnění v českém jazyce a doložení elektronických kopií dokladů podle § 82a odst. 7 ZDPH. Povinnost žádat v českém jazyce byla z § 82a odst. 7 ZDPH vypuštěna, nicméně jde o obecný princip správy daní a nedochází k věcné změně. Jak už bylo řečeno, žádost se podává do 30. 9. následujícího kalendářního roku (§ 82a odst. 10 ZDPH).

Příklad

Rozhodněte, ve kterých z následujících případů uspěje ORD v jiném členském státu se svou žádostí o vrácení DPH zaplaceného v tuzemsku, když DPH z uskutečněných nákupů je:

 • v květnu 201X ve výši 300 EUR,

 • v červnu 201X ve výši 300 EUR,

 • v červenci 201X ve výši 300 EUR,

 • v prosinci 201X ve výši 80 EUR.

Možnosti:

1. ORD si nárokuje DPH z nákupů uskutečněných v 01–05/201X v žádosti podané 10. 6. 201X, z nákupů v 06–07/201X v žádosti z 10. 8. 201X a z nákupu v 12/201X v žádosti podané 10. 1. 201X+1.

2. ORD si nárokuje DPH z nákupů uskutečněných v 05–07/201X v žádosti podané 10. 8. 201X a z nákupu v 12/201X v žádosti podané 10.1.201X+1.

3. ORD si nárokuje DPH ze všech nákupů v roce 201X podané 10. 1. 201X+1.

4. ORD si nárokuje DPH ze všech nákupů v roce 201X podané 10. 10. 201X+1.

Správné odpovědi naleznete zde1

K žádosti o vracení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě se ještě váže ustanovení § 82a odst. 11 ZDPH (kdy vznikne nárok), § 82a odst. 13 ZDPH (postup při opravě výše nároku v návaznosti na změnu koeficientu) a § 82b ZDPH (procesní ustanovení k postupu). Tato ustanovení však detailně probírat nebudeme.

Novelou č. 355/2021 Sb. s účinností od 1. 10. 2021 bylo doplněno ustanovení, podle něhož se žádost o vrácení daně může vztahovat i na daňové doklady nebo daňové doklady při dovozu zboží, které nebyly zahrnuty v předchozích žádostech o vrácení daně, pokud se tyto doklady týkají přijatých zdanitelných plnění, která se uskutečnila v kalendářním roce, ke kterému se žádost o vrácení daně vztahuje, nebo k přijatým zdanitelným plněním dostaly do dispozice žadatele až v období pro vrácení daně, ke kterému se žádost o vrácení daně vztahuje. Cílem je možnost zahrnout i doklady, které nebyly uplatněny v předchozích žádostech.

Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani

Podnikatelské subjekty ze třetích zemí (§ 3 ZDPH, viz 1. lekce) postupují při vracení tuzemské DPH podle § 83 ZDPH.

Zopakujme si

Zahraniční osobu definuje zákon v § 4 odst. 1 písm. g) ZDPH a osobu povinnou k dani (OPD) v § 5 odst. 1 ZDPH.

Nárok na vrácení DPH zaplacené v ceně nakoupeného zboží a poskytnuté služby v tuzemsku nebo při dovozu zboží může, podle § 83 odst. 1 ZDPH, uplatnit zahraniční osoba, která:

 • neuskutečňuje v tuzemsku v období, za které žádá o vrácení daně, žádná plnění kromě zákonem povolených výjimek.

Těmito výjimkami jsou:

 • dovoz zboží,

 • plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (§ 51 odst. 1 ZDPH, viz 6. lekce),

 • přeprava a služby přímo vázané na dovoz a vývoz zboží podle § 69 ZDPH,

 • plnění (dodání zboží či poskytnutí služeb), u nichž je povinen přiznat a zaplatit daň podle příjemce plnění,

 • poskytnutí služby ve zvláštním režimu jednoho správního místa (§ 110a ZDPH), podrobněji viz dále v této lekci).

Důležité podmínky

Snad nejdůležitější podmínkou pro vrácení daně zahraniční OPD je existence principu vzájemnosti. Princip vzájemnosti, upravený v § 83 odst. 3 ZDPH, znamená, že:

 • stát, v němž má zahraniční osoba sídlo, nevyměřuje daň z přidané hodnoty nebo obdobnou všeobecnou daň ze spotřeby, nebo

 • pokud je taková daň vybrána, je osobě povinné k dani (§ 5 odst. 1 ZDPH) se sídlem nebo místem trvalého pobytu v tuzemsku ve výši vybrané daně vrácena.

Zahraniční OPD musí v přiměřené míře dodržet pravidla v § 72 ZDPH a následujících pro nárok na odpočet DPH.

ZDPH dále vymezuje období pro uplatnění nároku na vrácení daně (§ 83 odst. 6 ZDPH), limity částek vracené daně (§ 83 odst. 9 ZDPH) a náležitosti žádosti (§ 83 odst. 4 ZDPH a § 83 odst. 5 ZDPH).

Speciálně upozorňujeme na výčet zboží a služeb v § 83 odst. 10 ZDPH, u kterých nelze zahraniční osoba vrátit DPH.

Zákonem č. 80/2019 Sb. byla doplněna ustanovení odst. 11 a 12, která upravují vrácení daně dosažené podvodně nebo jiným neoprávněným způsobem. Kromě vrácení neoprávněně vyplacené částky má osoba povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den od vyplacení do skutečného vrácení.

Postup české OPD v zahraničí

Tuzemská OPD (§ 5 odst. 1 ZDPH) může žádat o vrácení daně z přidané hodnoty nebo obdobné daně zaplacené v zahraničí, pokud toto zákony dané třetí země (§ 3 ZDPH) umožňují. Postup při vracení daně je upraven příslušnými zákony dané třetí země.

Aktuální seznam třetích zemí, v nichž je možné požádat o vrácení tam uhrazené daně, však v současné době zveřejněn není. Pokud by se Vás toto týkalo, je třeba si informace o možnostech vyžádat přímo v konkrétní třetí zemi.

Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží

Postup podle § 84 ZDPH umožňuje vrácení DPH osobám ze třetích zemí, které v ČR nepodnikají (neuskutečňují ekonomickou činnost), pokud nakoupené zboží vyvezou mimo EU. Vracení daně v tomto případě zajišťuje český plátce – dodavatel, který vrací DPH kupujícímu a následně o ni sníží daň ve svém přiznání.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny v zákoně, na tomto místě popíšeme postup nezbytný k tomu, aby dříve zaplacená a odvedená daň byla vrácena kupujícímu i plátci – prodávajícímu.

Pokud chce kupující žádat o vrácení DPH při vývozu z území EU, předkládá tzv. doklad o prodeji zboží. Již nevyplňuje tiskopis jako v minulosti. Doklad o prodeji vystavuje prodávající ve dvou vyhotoveních, první z nich předkládá zahraniční osoba celnímu úřadu při výstupu zboží z území EU. Celní úřad na dokladu o prodeji potvrdí splnění podmínek pro vrácení daně.

Následně pak zahraniční osoba osobně nebo prostřednictvím třetí osoby požádá o vrácení daně prodejce, přičemž předloží doklad o prodeji potvrzený celním úřadem, viz § 84 odst. 6 ZDPH.

O daň, kterou prodávající vrátil kupujícímu podle § 84 ZDPH, si prodejce snižuje daň na řádku 61 přiznání.

Podrobnosti naleznete též v bonusu k této lekci "Informace GFŘ k vymezení způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží při vracení daně z přidané hodnoty fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží".

Prodej zboží fyzické osobě za ceny bez daně

Zákon stále umožňuje prodávat zboží fyzické osobě na základě povolení celního úřadu za ceny bez daně, na rozdíl od situace před vstupem ČR do EU to není na hranicích ČR, ale na hranicích EU s třetími zeměmi. Vzhledem k zeměpisné poloze ČR (uvnitř EU) se to bude v tuzemských podmínkách aplikovat např.:

 • v tranzitním prostoru mezinárodních letišť a

 • na palubách letadel.

Prodej za ceny bez DPH fyzickým osobám je tedy umožněn při jejich bezprostředním výstupu z území EU (viz 1. lekce, § 3 ZDPH), a to podle