On-line kurz Daň silniční 2022

Input:

Silniční daň - úvod do problematiky, základní ustanovení, předmět daně

1.7.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 7 minut

101
Silniční daň – úvod do problematiky, základní ustanovení, předmět daně

Jaroslava Pfeilerová

Úvod

Silniční daň je přímá majetková daň, její výnosy jsou na rozdíl od daně z příjmů nebo daně z přidané hodnoty malé (tvoří cca jedno procento příjmů státního rozpočtu) a z toho důvodu lze tuto daň označit za doplňkovou. Ale i s touto problematikou je potřebné se podrobně seznámit, protože  případné nesprávné odvedení silniční daně může mít pro poplatníka nepříjemné finanční důsledky v podobě sankcí stanovených daňovým řádem v ustanoveních §§ 252 až 253 DŘ.

Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále též "zákon" nebo "ZDS"), který byl poměrně zásadně změněn zákonem č. 142/2022 Sb., který je účinný od 1. 7. 2022, ale podle přechodných ustanovení má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022 (s výjimkou ustanovení čl. III bodu 25, pokud jde o § 15 odst. 4 ZDS, a čl. IV bodu 4, které ukládá povinnost podávat daňové přiznání k silniční dani elektronicky, tato povinnost platí až od 1. 1. 2025).

Zákon je členěn následujícím způsobem:

 • Základní ustanovení

 • Předmět daně

 • Osvobození od daně

 • Poplatníci daně

 • Výše daně za zdanitelné vozidlo

 • Sleva na dani

 • Výpočet daně

 • Zdaňovací období

 • Rozpočtové určení

 • Technický průkaz a jiné technické doklady zdanitelného vozidla

 • Daňové přiznání

 • Záznamní povinnost

 • Limit pro předepsání a placení daně

 • Ustanovení zmocňovací, závěrečná a zrušovací

 • Příloha k zákonu – výše daně pro zdanitelná vozidla

Základní ustanovení

Do zákona o silniční dani byly zapracovány příslušné předpisy Evropské unie (např. Směrnice rady 83/182/EHS, Směrnici Rady 92/106/EHS, Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU). Evropské směrnice stanoví pravidla, kterými se musí členské státy řídit při zavádění systémů zpoplatnění těžkých nákladních vozidel. Zákon o silniční dani je od roku 2022 zjednodušen, poplatníkům ubyla celá řada povinností (např. registrovat se k silniční dani, platit zálohy apod.) a také z výrazného okruhu vozidel nebude daň vůbec placena. Zásadně změněna však byla koncepce vyčíslení daně u těžších vozidel.

Předmět silniční daně (§ 2 ZDS)

Předmětem silniční daně jsou zdanitelná vozidla, kterými se rozumí silniční vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována