Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích 2021

Input:

Přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetním výkazům

5.10.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

1101
Přehled o změnách vlastního kapitálu a příloha k účetním výkazům

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

 • Přehled o změnách vlastního kapitálu

 • Příloha k účetním výkazům

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o změnách vlastního kapitálu upravuje v § 44 PVZÚ, a to velmi stručně a bez podrobnějšího členění. Uvádí pouze, že tento výkaz podává informace o zvýšení nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Struktura tohoto výkazu není jednoznačně vymezena a je na účetní jednotce, zda počáteční zůstatky, přírůstky, úbytky a konečné zůstatky jednotlivých složek vlastního kapitálu uvede v záhlaví výkazu a jednotlivé složky vlastního kapitálu ve vertikálním sloupci (jako v uvedeném příkladu), nebo naopak. V praxi je možné se setkat s oběma přístupy.

Jediným konkrétním požadavkem uvedeným ve vyhlášce je, aby účetní jednotky v tomto výkazu vyčíslily vyplacené podíly na zisku a zdroje, ze kterých bylo pro tuto výplatu čerpáno.

Zjednodušeně lze strukturu výkazu vyjádřit následovně s tím, že jednotlivé položky vlastního kapitálu je možné dále podrobněji rozvést. Výkaz může být také formátován tak, že v záhlaví jsou uvedeny jednotlivé položky vlastního kapitálu a ve vertikálním sloupci pak jejich stavy a pohyby.

Povinnost sestavovat přehled o změnách vlastního kapitálu mají velké a střední účetní jednotky. Malé a mikro účetní jednotky nejsou povinny ho sestavovat. Dále pak sestavují přehled o změnách vlastního kapitálu vybrané účetní jednotky vždy (§ 1 odst. 3 ZoÚ), pokud k rozvahovému dni a za bezprostředně předcházející účetní období splní dvě z hodnot pro povinný audit účetní závěrky (§ 20 odst. 1 ZoÚ).

Položka
vlastního kapitálu  
Počáteční zůstatek  Zvýšení  Snížení  Konečný zůstatek  Vyplacené
podíly na zisku 
Základní kapitál           
Ážio a kapitálové fondy           
Fondy ze zisku           
Výsledek hospodaření  minulých let          
Výsledek hospodaření běžného účetního období          
Rozhodnuto o zálohové výplatě podílů na zisku          
Součet           

Zdrojem pro sestavení výkazu je

 • rozvaha pasiva oddíl A.Vlastní kapitál

 • hlavní kniha, účtová třída 4, obraty účtů v účtových skupinách

  • 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy

  • 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření

  • 43 – Výsledek hospodaření

 • Účet 364 (předpis a úhrada podílů na zisku)

 • Zápis z valné hromady o schválení návrhu na rozdělení zisku.

Vazbu mezi Rozvahou a Přehledem o změnách vlastního kapitálu ukazuje následující schéma:

Příloha k účetním výkazům

Příloha je povinnou součástí účetní závěrky všech účetních jednotek. V příloze uvádí účetní jednotka informace, které doplňují a zpřesňují údaje uvedené v účetních výkazech nebo údaje, které účetní výkazy neobsahují, avšak z hlediska uživatelů účetní závěrky jsou významné. Stejně tak, jako u výkazů, i obsah a rozsah přílohy ovlivnila kategorizace účetních jednotek. Podle zařazení do příslušné kategorie sestavují účetní jednotky přílohu