Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích 2021

Input:

Přehled o peněžních tocích

4.10.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 14 minut

1001
Přehled o peněžních tocích

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

 • Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích

Přehled o peněžních tocích (jinak také výkaz cash flow) je rozpisem vybraných položek z účetní závěrky a podává informace o přírůstcích (příjmech) a úbytcích (výdajích) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Doplňuje tak informace z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Požadavek na jeho strukturu a obsahové vymezení stručně upravují § 41 až 43 PVZÚ. Podrobnou strukturu, obsah a způsob sestavení pak upravuje Český účetní standard pro podnikatele č. 023 – Přehled o peněžních tocích.

Výkaz podává informaci o tom, jaký je stav peněžních prostředků na počátku a na konci účetního období a jak se jednotlivé činnosti účetní jednotky podílely na přítoku (či odčerpání) peněžních prostředků. Pro uživatele účetních informací je důležitým zdrojem informací o finančním hospodaření účetní jednotky.

Přehled o peněžních tocích je důležitou doplňkovou informací k výkazu zisku a ztráty, neboť vykazovaný zisk ještě nemusí znamenat dostatek peněžních prostředků a naopak vykazovaná ztráta jejich nedostatek.

Za peněžní prostředky se považují

 1. peníze v hotovosti včetně cenin (účtová skupina 21),
 2. peněžní prostředky na bankovních účtech (účtová skupina 22) a případně peníze na cestě (účtová skupina 26),
 3. peněžní ekvivalenty, kterými se rozumí krátkodobý vysoce likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků (zejména likvidní cenné papíry určené k obchodování na veřejném trhu).

V příloze k účetní závěrce účetní jednotka uvede, co zahrnuje do peněžních prostředků a případně co do peněžních ekvivalentů.

Přehled o peněžních tocích má následující strukturu:

 • peněžní toky z provozní činnosti,

 • peněžní toky z investiční činnosti,

 • peněžní toky z finanční činnosti (přesněji z financování).

Provozní činnost  Základní výdělečná činnost účetní jednotky a ostatní činnosti, které nelze zahrnout mezi investiční nebo finanční činnosti. 
Investiční
činnost 
Pořízení a prodej dlouhodobého majetku, popřípadě činnost související s poskytováním dlouhodobých úvěrů, půjček a výpomocí, které nejsou považovány za provozní činnost. 
Finanční
činnost 
Činnost, která má za následek změny ve velikosti a složení vlastního kapitálu a dlouhodobých, popřípadě i krátkodobých závazků. 

Účetní jednotka uvede v příloze každou změnu v modelu, konstrukci a obsahové náplni ukazatelů přehledu o peněžních tocích oproti předcházejícímu účetnímu období, zejména změny zásad při určování součástí peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů.

Přehled o peněžních tocích z provozní činnosti lze sestavovat:

 1. přímou metodou, u které se vychází z vhodně zvoleného a uspořádaného způsobu sledování peněžních příjmů a peněžních výdajů, například na členění výkazu zisku a ztráty, nebo
 2. nepřímou metodou, u které je výsledek hospodaření účetní jednotky zjištěný jako rozdíl výnosů a nákladů upraven zejména o
  • nepeněžní transakce v provozní činnosti (tj. transakce, které ovlivňují účetní výsledek hospodaření, avšak nemají přímý vliv na přírůstek nebo úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, jako např. odpisy, tvorba a čerpání rezerv a opravných položek),

  • neuhrazené náklady a výnosy minulých nebo budoucích účetních období (tj. náklady a výnosy hrazené s časovým posunem),

  • změnu pracovního kapitálu, kde se sleduje změna stavu pohledávek, závazků a zásob.

  • položky příjmů a výdajů spojených s finanční a investiční činností (z části provozní činnosti se vylučují.

Pravidlo pro úpravu jednotlivých položek přehledu o peněžních tocích, které jsou přebírány u nepřímé metody z rozvahy a výkazu zisku a ztráty, lze charakterizovat následovně:

Položka  Její chování  Dopad do výkazu 
Výnos  Je současně příjmem 
Výnos  Není současně příjmem  – 
Náklad  Je současně výdajem  – 
Náklad  Není současně výdajem 
Aktivum  Přírůstek  – 
Aktivum  Úbytek 
Pasivum  Přírůstek 
Pasivum  Úbytek  – 

Přehled o peněžních tocích tak, jak ho upravuje ČÚS č. 23, je kombinací přímé a nepřímé metody. Nepřímá metoda se používá v první části provozního cash flow, přímá metoda je použita v závěru provozní části a v obou následujících částech, tj. u investiční a finanční činnosti.

Informace pro sestavování výkazu o peněžních tocích se čerpají

 • z rozvahy,

 • z výkazu zisku a ztráty,

 • ze syntetických a někdy i z analytických účtů hlavní knihy.

Správné sestavení přehledu o peněžních tocích je poměrně náročné a vyžaduje správné účtování v průběhu účetního období.

Zkrácenou strukturu přehledu a výpočet součtových řádků lze znázornit následovně:

Znak  Položka  Výpočet 
P.  Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku účetního období   
Z.  Účetní výsledek hospodaření (zisk nebo ztráta) před zdaněním