Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích 2023

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 5. lekci

8.9.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

502
Kontrolní otázky a procvičení k 5. lekci

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Test – Rezervy

Prostudujte:

a) ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky, které jsou podnikateli paragrafy týkající se rezerv,

b) v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů paragrafy týkající se rezerv podnikatelů a zaškrtněte správnou odpověď ze tří nabízených (správná je vždy jen jedna)

1. Rezervy vykazované v účetnictví jsou určeny k pokrytí nákladů, u nichž je k rozvahovému dni jisté nebo pravděpodobné, že nastanou, ale není jistota týkající se:

a) jejich výše,

b) účelu, na který se rezerva tvoří,

c) daňové uznatelnosti.

2. Rezervy jsou vykazované v rozvaze jako součást:

a) vlastního kapitálu,

b) časového rozlišení pasiv,

c) cizích zdrojů v pasivech.

3. Pravidla pro tvorbu a zúčtování zákonných rezerv upravuje:

a) zákon o účetnictví,

b) zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů,

c) zákon o daních z příjmů.

4. Tvorba a zúčtování rezerv se účtuje:

a) na vrub a ve prospěch nákladů,

b) na vrub nákladů a ve prospěch výnosů,

c) na vrub a ve prospěch vlastního kapitálu.

5. Rezerva na opravy podle zákona o rezervách se může tvořit na majetek:

a) u něhož jde o pravidelně se opakující opravy každý rok,

b) který je součástí majetku, na který byla uzavřena smlouva o pachtu závodu,

c) k němuž má vlastnické právo poplatník v insolvenčním řízení.

6. Plátce daně z přidané hodnoty vychází při stanovení výše rezervy:

a) z rozpočtu nákladů včetně DPH,

b) z rozpočtu nákladů bez DPH,

c) z rozpočtu nákladů včetně DPH nebo bez DPH podle vlastního uvážení.

7. Zákon o rezervách upravuje