Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích 2020

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 11. lekci

12.10.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

1102
Kontrolní otázky a procvičení k 11. lekci

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Příklad č. 1:

Máme sestavit přehled o změnách vlastního kapitálu účetní jednotky Merkur, a. s., k 31. 12. 2020. Použijeme zadání uvedené v 8. lekci. Údaje potřebné pro sestavení přehledu si zopakujeme:

Položka vlastního kapitálu  31. 12. 2019  31. 12. 2020 
411 – Základní kapitál  2.000.000  2.000.000 
421 – Rezervní fond  100.000  200.000 
428 – Nerozdělený zisk minulých let  600.000  1.500.000 
710 – Účet zisků a ztrát  1.500.000  1.000.000 

Valná hromada, která se sešla 30. 5. 2020, schválila účetní závěrku za rok 2019 a následující návrh na rozdělení disponibilního zisku z roku 2019 ve výši 1.500.000 Kč:

  • příděl do zákonného rezervního fondu 100.000 Kč,

  • výplatu podílů na zisku ve výši 500.000 Kč,

  • zbývající část ponechat v nerozděleném zisku 900.000 Kč.


Přehled o změnách vlastního kapitálu společnosti Merkur, a. s., k 31. 12. 2020
Václavské nám. 4, 120 000 Praha 2 (v tis. Kč)
Položka
vlastního kapitálu 
Počáteční
zůstatek 
Zvýšení  Snížení  Konečný
zůstatek 
Vyplacené
podíly
na zisku 
Základní kapitál zapsaný v OR
(účet 411) 
         
Základní kapitál nezapsaný v OR
(účet 419)