Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích 2022

Input:

Kontrolní otázky a procvičení k 10. lekci

3.10.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

1002
Kontrolní otázky a procvičení k 10. lekci

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Test – Přehled o peněžních tocích

Označte, zda uvedené tvrzení je pravdivé (ANO) či nepravdivé (NE). U nepravdivých tvrzení uveďte pod tabulkou, jak by mělo znít správně, aby pravdivé bylo.

  Tvrzení ANO NE
1. Přehled o peněžních tocích je povinnou součástí účetní závěrky všech obchodních společností, bez ohledu na kategorii.    
2. Povinnost sestavovat přehled o peněžních tocích nemají malé a mikro účetní jednotky bez ohledu na povinnost auditu.    
3. Strukturu přehledu o peněžních tocích upravuje zákon o účetnictví.    
4. Přehled o peněžních tocích se člení na činnost provozní, investiční a finanční.    
5. Sestavovat přehled o peněžních tocích nepřímou metodou je možné pouze u investiční a finanční činnosti.    
6. Součástí peněžních prostředků mohou být i peněžní ekvivalenty, představující vysoce likvidní cenné papíry.    
7. Zisk nebo ztráta z prodeje dlouhodobého majetku nepatří do provozní činnosti výkazu, proto se z ní vylučuje.    
8. Změnami pracovního kapitálu v provozní činnosti přehledu se rozumí pouze změna stavu položek časového rozlišení.    
9. V provozní části přehledu se také vykazuje předpis daňové povinnosti daně z příjmů.    
10. Přehled o peněžních tocích vykazuje, jak se jednotlivé činnosti podílely na přílivu nebo odlivu peněžních prostředků.    

U tvrzení, která jsou podle Vašich znalostí nesprávná, uveďte komentář, v čem jsou tato tvrzení nesprávná.

Příklad:

Naším úkolem nyní bude sestavit přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2022. Vyjdeme ze zůstatků rozvahových a výsledkových účtů, na jejichž základě jsme v osmé a deváté lekci sestavovali rozvahu a výkaz zisku a ztráty:

Zůstatky rozvahových účtů  31. 12. 2021 31. 12. 2022 
013 – Software  200.000  500.000 
073 – Oprávky k software  40.000  100.000 
022 – Hmotné movité věci a jejich soubory  5.800.000  8.500.000 
082 – Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům  1.100.000  2.400.000 
031 – Pozemky  2.200.000