Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích 2022

Input:

Inventarizace majetku a závazků a závěrečné operace u zásob

20.9.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

201
Inventarizace majetku a závazků a závěrečné operace u zásob

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

 • Inventarizace majetku a závazků

 • Závěrečné operace u zásob

Inventarizace majetku a závazků

Povinnost provádět inventarizaci na doložení zůstatků jednotlivých položek účetní závěrky ukládá účetním jednotkám zákon o účetnictví (§ 29 a 30 ZoÚ). Cílem inventarizace je

 1. kontrola věcné správnosti účetnictví (účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví),
 2. kontrola reálnosti ocenění majetku a závazků (účetní jednotky berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta).

Účetní jednotky provádějí inventarizaci k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku, jako řádnou nebo mimořádnou (tzv. periodické inventarizace – § 29 odst. 1 ZoÚ) V průběhu účetního období mohou provádět průběžné inventarizace (§ 29 odst. 2 ZoÚ) účetní jednotky pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží. Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období.

Inventarizace zahrnuje několik kroků:

 • zjištění skutečného stavu majetku a závazků (inventura),

 • porovnání stavu zjištěného inventurou se stavem účetním,

 • vyčíslení inventarizačních rozdílů,

 • proúčtování a vypořádání inventarizačních rozdílů.

Inventurou se zjišťuje, zda účetní stav odpovídá skutečnosti; v závislosti na charakteru inventarizovaných položek, může mít inventura formu

 1. fyzické inventury u hmotného majetku, u kterého lze zjistit jeho existenci (dlouhodobý majetek, zásoby, peněžní hotovost, ceniny, cenné papíry v listinné podobě); skutečný stav se zjišťuje počítáním, měřením, vážením a dalšími obdobnými způsoby;
 2. dokladové inventury (u závazků, pohledávek, bankovních účtů, rezerv, položek časového rozlišení, popřípadě u ostatních složek majetku, u nichž nelze vizuálně zjistit jeho existenci, a to včetně jiných aktiv a jiných pasiv a skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

Stavy zjištěné inventurou musí účetní jednotky zaznamenat v inventurních soupisech. Zákon o účetnictví (§ 30 odst. 2 ZoÚ) označuje inventurní soupisy jako průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat minimálně tyto skutečnosti:

 • o jaký majetek a závazky se jedná, aby inventarizované položky bylo možné jednoznačně určit,

 • podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventury,

 • způsob zjišťování skutečných stavů (zejména tam, kde se dělají kvalifikované odhady nutno popsat způsob, jak bylo postupováno),

 • ocenění majetku a závazků při periodické inventarizaci k rozvahovému dni nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,

 • ocenění majetku při průběžné inventarizaci ke dni ukončení inventury nebo i k rozhodnému dni, pokud jej účetní jednotka stanovila,

 • okamžik, ke kterému se sestavuje účetní závěrka,

 • rozhodný den, pokud jej účetní jednotka stanovila,

 • okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.

Při průběžné inventarizaci mohou být inventurní soupisy nahrazeny průkazným účetním záznamem o provedení fyzické inventury a o vyúčtování inventarizačních rozdílů.

Pro inventarizaci kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů se ustanovení týkající se pravidel inventarizace podle zákona použití pouze v rozsahu, v jakém je účetní jednotka schopna zajistit inventarizaci tohoto majetku společně s plněním zvláštních povinností o zjišťování skutečného stavu tohoto majetku. Požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace kulturních památek, sbírek muzejní povahy a archeologických nálezů stanoví prováděcí právní předpis.

Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení [§ 29 odst. 3 a § 31 odst. 2 písm. b) ZoÚ].

Fyzickou inventuru hmotného majetku, kterou nelze při periodické inventarizaci provést ke konci rozvahového dne, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců před rozvahovým dnem, popřípadě v prvních dvou měsících po rozvahovém dni [§ 30 odst. 6 písm. a) a b) ZoÚ]. Přitom se musí prokázat