On-line kurz - 50 + 1 prohraných pracovněprávních sporů aneb chyby zaměstnavatelů zpohledu judikatury a jejich prevence

Input:

Dovolená

30.7.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 25 minut

501
Dovolená

JUDr. Petr Bukovjan

Právní úprava

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

§ 211 až § 223 ZP

§ 347 odst. 3 ZP

§ 348 ZP

§ 350a ZP

Vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené

Pracovněprávní minimum

Dovolená – obecný úvod

Právo na dovolenou vzniká za podmínek stanovených v zákoníku práce těm zaměstnancům, kteří vykonávají práci v pracovním poměru. Protože v ustanovení § 77 odst. 2 písm. f) ZP je vyloučeno použití právní úpravy dovolené pro práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, nenáleží automaticky zaměstnancům činným dle dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. S těmito zaměstnanci lze ale právo na dovolenou sjednat, nebo jim je stanovit vnitřním předpisem.

Zaměstnanci vzniká za stanovených podmínek právo na:

a. dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část (§ 212 ZP § 213 ZP), a

b. dodatkovou dovolenou (§ 215 ZP).

Není zakázáno poskytování dalších druhů dovolené než uvedených v zákoníku práce, tyto je možné sjednat v kolektivní smlouvě, individuální smlouvě, případně stanovit vnitřním předpisem. Mělo by však jít skutečně o jiný druh dovolené než stanovené zákoníkem práce, to je např. vázané na specifické pracovní podmínky některých zaměstnanců, aby nedocházelo k obcházení zákona ve vztahu k výměře dovolené nebo k dodatkové dovolené. Zaměstnavatel si pak podmínky pro vznik práva na takovou dovolenou a její výměru určuje sám.

Dovolená za kalendářní rok

Zaměstnanci vznikne právo na dovolenou za kalendářní rok, pokud za nepřetržitého trvání pracovního poměru k jednomu a témuž zaměstnavateli bude u něho v daném kalendářním roce konat práci po dobu 52 týdnů v rozsahu 52násobku své týdenní pracovní doby (stanovené, nebo kratší). Jde o jakýsi „roční hodinový fond dovolené” daný násobkem jeho týdenní pracovní doby a výměry dovolené v týdnech. Matematicky vyjádřeno při výměře dovolené u zaměstnavatele v délce 5 týdnů:

5 x 40 = 200 hodin, 5 x 38,75 = 193,75 (194 hodiny), 5 x 37,5 = 187,5 (188 hodin)

Z výše uvedeného je zřejmé, že splnění těchto podmínek se posuzuje vždy ve vztahu k jednomu:

kalendářnímu roku (jde o právo na dovolenou za rok 2021, za rok 2022 atd.),

zaměstnavateli (není možné sčítat právo na dovolenou, které vzniklo zaměstnanci u jednoho zaměstnavatele s právem na dovolenou, které mu vzniklo u dalšího zaměstnavatele. Zákoník práce upravuje ale ve svém ustanovení § 221 ZP situaci, kdy dojde ke změně zaměstnání zaměstnance, a postup zaměstnavatelů s tím související).

pracovnímu poměru (v případě současného trvání více pracovních poměrů).

Aby zaměstnanci vůbec vzniklo nějaké právo na dovolenou za kalendářní rok (její poměrnou část), musí za nepřetržitého trvání pracovního poměru k jednomu a témuž zaměstnavateli u něho v daném kalendářním roce konat práci alespoň po dobu 4 týdnů v rozsahu 4násobku své týdenní pracovní doby. Matematicky vyjádřeno:

4 x 40 = 160 hodin, 4 x 38,75 = 155 hodin, 4 x 37,5 = 150 hodin

Poměrná část dovolené činí 1/52 ze stanovené týdenní nebo kratší pracovní doby za každou odpracovanou týdenní pracovní dobu, vynásobenou výměrou dovolené. Matematicky vyjádřeno při výměře dovolené u zaměstnavatele v délce 5 týdnů:

týdenní pracovní doba (TPD) / 52 x odpracovaná doba v násobcích TPD x výměra dovolené

příklad: 40/52 x 26 x 5 = 100 hodin dovolené

(pokud zaměstnanec odpracuje v hodinách 26násobek své týdenní pracovní doby), nebo též

odpracovaná doba v násobcích TPD / 52 x týdenní pracovní doba (TPD) x výměra dovolené

příklad: 26/52 x 40 x 5 = 100 hodin dovolené ….. 26/52 x 200 = 100 hodin dovolené

V potaz se berou jen celé násobky týdenní pracovní doby, hodiny nad to nemají význam (jakoby „propadají”). Pokud zaměstnanec v daném kalendářním roce odpracuje podle rozvrhu směn více než 52násobek své týdenní pracovní doby, prodlužuje se jeho délka dovolené vždy o 1/52 dovolené za kalendářní rok za každou další odpracovanou týdenní pracovní dobu. Typicky jde o zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, kdy vyrovnávací období pro tento účel přechází z jednoho kalendářního roku do druhého.

příklad: 40/52 x 54 x 5 = 208 hodin dovolené

(pokud zaměstnanec odpracuje v hodinách 54násobek své týdenní pracovní doby)

Při změně délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku (např. dohoda o kratší pracovní době od poloviny roku, nebo zařazení zaměstnance do jiného pracovního režimu) je třeba posoudit právo zaměstnance na dovolenou za každé období zvlášť – zaměstnanci přísluší za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce jednotlivých období s rozdílnou délkou stanovené týdenní pracovní doby, nebo kratší týdenní pracovní doby (viz ustanovení § 212 odst. 4 ZP). Počet zjištěných hodin dovolené ovšem může přinášet problémy při jejich čerpání, pokud nebyla dovolená v daném období čerpána.

Při posuzování splnění podmínky odpracování požadovaného počtu dnů musí zaměstnavatel respektovat, které doby zákoník práce považuje zcela, nebo zčásti za výkon práce. Za výkon práce v plném rozsahu se považuje např. i doba, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou, doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, dokonce i doba pracovní neschopnosti zaměstnance, ale pouze v případě, že vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Od roku 2021 platí nová koncepce ve vztahu k překážkám v práci, které se do konce roku 2020 neposuzovaly jako výkon práce (např. čerpání rodičovské dovolené nebo dočasná pracovní neschopnost, pokud nevznikla v příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání). Dle ustanovení § 216 odst. 2 a 3 ZP se považují za výkon práce, ale jen do výše 20násobku stanovené týdenní nebo kratší pracovní doby. Tohle pravidlo platí za předpokladu, že zaměstnanec mimo dobu jejich trvání v kalendářním roce odpracuje alespoň 12násobek stanovené týdenní nebo kratší pracovní doby.

Matematicky lze vyjádřit maximální rozsah započtení dotyčných překážek jako výkonu práce a minimální odpracovanou dobu následovně:

• 20 x 40 = 800 hodin ……. 20 x 38,75 = 775 hodin …….20 x 37,5 = 750 hodin

• 12 x 40 = 480 hodin ..….. 12 x 38,75 = 465 hodin …….12 x 37,5 = 450 hodin

Co do započtení zmíněných překážek v práci jako výkonu práce pro účely dovolené mohou nastat následující varianty (příklad vychází ze stanovené TPD v délce 40 hodin):

• 12násobek TPD (480 hodin) ≤ výkon práce

z překážek v práci se započítá se maximálně 20násobek TPD (800 hodin)

• 4násobek TPD (160 hodin) ≤ výkon práce < 12násobek TPD (480 hodin)

z překážek v práci se nezapočítá nic, bere se v potaz jen výkon práce a jiné doby (např. dovolená)

výkon práce < 4násobek TPD (160 hodin)

z překážek v práci se nezapočítá nic, nevznikne totiž ani právo na dovolenou.

Výměra

Dle ustanovení § 213 odst. 1 ZP činí výměra dovolené nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Týdnem dovolené se přitom v souladu s ustanovením § 350a ZP rozumí 7 po sobě následujících kalendářních dnů.

Právní úprava umožňuje sjednat nebo ve vnitřním předpisu stanovit výměru dovolené delší, a to nikoliv pouze o týdny, ale též o jednotlivé dny (hodiny), samozřejmě za dodržení principu rovného zacházení se zaměstnanci.

Výše uvedená minimální výměra dovolené neplatí pro zaměstnance zaměstnavatelů uvedených v ustanovení § 109 odst. 3 ZP (zaměstnanci odměňovaní platem), jejichž dovolená činí 5 týdnů v kalendářním roce, a pedagogické pracovníky akademické pracovníky vysokých škol, jejichž dovolená činí 8 týdnů v kalendářním roce.

Dle ustanovení § 216 odst. 5 ZP platí, že dovolená, na niž vzniklo právo v příslušném kalendářním roce, se zaokrouhluje na celé hodiny nahoru.

Dodatková dovolená

Právo na dodatkovou dovolenou vyhrazuje zákoník práce ve svém ustanovení § 215 ZP jen některým skupinám zaměstnanců. Jsou to zaměstnanci, kteří pracují pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, nebo konají práce zvlášť obtížné.

Dodatková dovolená z důvodu výkonu prací zvlášť obtížných přísluší zaměstnanci při splnění stanovených podmínek, i když má právo na dodatkovou dovolenou z důvodu výkonu prací pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.

Výčet zaměstnanců, které považuje zákoník práce pro účely poskytování dodatkové dovolené za zaměstnance, kteří konají práce zvlášť obtížné, je obsažen v ustanovení § 215 odst. 2 ZP (ve vztahu k zaměstnancům, kteří jsou při práci vystaveni nepříznivým účinkům ionizujícího záření, obsahuje bližší vymezení ustanovení § 347 odst. 3 ZP).

Délka dodatkové dovolené je odvislá od toho, jestli zaměstnanec konal výše uvedené práce u téhož zaměstnavatele po celý kalendářní rok, nebo jen po jeho část. Dodatková dovolená