Input:

65/2017 Sb., Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 65/2017 Sb., Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 23 odst. 2 a v části první ustanovení hlavy IX
nález ÚS
81/2018 Sb.
(k 21.5.2018)
ruší slova v § 3 odst. 2 písm. d), § 11 odst. 2 písm. d), § 19 a § 36 odst. 1 písm. b) a k)
220/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 2, § 20, § 21, § 22 a § 24
59/2023 Sb.
(k 23.3.2023)
mění § 2, 3, 5, 6, 7, 25, 30, 31, 33, 35 a 36; nová přechodná ustanovení
173/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 20, § 21, § 22 a § 24
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 3, § 30, § 35, § 36, § 40; vkládá § 18a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OCHRANA ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY NÁVYKOVÝCH LÁTEK
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při přijímání a provádění opatření podle tohoto zákona.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  návykovou látkou alkohol, tabák, nikotin, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování,
b)  tabákovým výrobkem výrobek, který může být užíván a obsahuje, byť částečně, tabák, ať už geneticky upravený nebo neupravený,
c)  kuřáckou pomůckou pomůcka určená či obvykle používaná ke kouření, vdechování, šňupání, sání nebo žvýkání tabáku nebo kouření bylinných výrobků určených ke kouření, s výjimkou zápalek, zapalovače, popelníku a pomůcky plnící převážně funkci uměleckého předmětu nebo funkci dekorační,
d)  bylinným výrobkem určeným ke kouření výrobek, jehož základem jsou rostliny, byliny nebo ovoce, a který neobsahuje žádný tabák, může se užívat prostřednictvím inhalace ústy nebo nosem a jeho užívání zahrnuje jeho postupné spalování,
e)  elektronickou cigaretou výrobek, který lze použít pro užívání výparů obsahujících nikotin nebo jiných výparů prostřednictvím náustku, nebo jakákoliv součást tohoto výrobku, včetně náhradní náplně, zásobníku, nádržky i zařízení bez nádržky nebo zásobníku; elektronické cigarety mohou být jednorázové, opětovně naplnitelné pomocí náhradní náplně nebo nádržky nebo opakovaně použitelné pomocí jednorázových zásobníků,
f)  alkoholickým nápojem nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu,
g)  prodejnou provozovna určená podle stavebního zákona k prodeji zboží nebo poskytování služeb,
h)  stánkem prostor ohraničený pevnou nebo přenosnou konstrukcí, pult nebo stolek, kde je prodáváno zboží nebo jsou poskytovány služby,
i)  provozovnou stravovacích služeb prostor potravinářského podniku1) , v němž je provozována stravovací služba zahrnující podávání pokrmů určených k přímé spotřebě v této provozovně,
j)  vnitřním prostorem vnitřní prostor stavby podle § 2 odst. 3 stavebního zákona, s výjimkou dočasných staveb,
k)  přeshraničním prodejem na dálku prodej spotřebiteli prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, při němž se spotřebitel v okamžiku objednání výrobku nachází v členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru a sídlo, ústřední správa nebo místo podnikatelské činnosti provozovatele je v jiném členském státě Evropské unie, nebo smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve třetí zemi,
l)  dovozem dovoz zboží na daňové území Evropské unie podle zákona upravujícího spotřební daně, pokud toto zboží není při vstupu na daňové území Evropské unie propuštěno do režimu s podmíněným