Input:

457/2020 Sb., Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 457/2020 Sb., Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 5. listopadu 2020
o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
358/2021 Sb.
(k 5.10.2021)
mění § 2 a přílohy
112/2023 Sb.
(k 17.4.2023)
mění § 2 a vkládá přílohu č. 14
368/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 2 a přílohy; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daň z přidané hodnoty
a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,
b) formát elektronického formulářového podání a
c) vzor formulářového podání.
§ 2
Vzory formulářových podání
(1) Vzor
a) přiznání k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu Evropské unie je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) hlášení o pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f) přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce,
g) přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny, žádosti o přistoupení do skupiny a oznámení o přistoupení do skupiny je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,
h) žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režim Evropské unie) a žádosti o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce,
i) žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režim mimo Evropskou unii) je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
j) žádosti o zrušení registrace skupiny a žádosti o vystoupení člena ze skupiny a oznámení nesplnění podmínek skupiny je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce,
k) žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (dovozní režim - dovozce) a žádosti o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,
l) žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (dovozní režim - zprostředkovatel) a žádosti o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,
m) žádosti o změnu registračních údajů zprostředkovatele ve zvláštním režimu jednoho správního místa spočívající v doplnění osoby uskutečňující vybraná plnění do jeho registrace je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce,
n) kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce,
o) oznámení obsahující údaje z evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích (oznámení CESOP) je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.
(2) Vzor oznámení o změně registračních údajů k dani z přidané hodnoty a vzor žádosti o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty jsou uvedeny ve vyhlášce o formulářových podáních pro daně z příjmů.
(3) Vzory podle odstavce 1 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění.
§ 3
Formulářové podání podané elektronicky