Input:

48/2017 Sb., Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění účinném k 1.1.2020

č. 48/2017 Sb., Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění účinném k 1.1.2020
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. února 2017
o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
126/2018 Sb.
(k 1.7.2018)
mění přílohy č. 1, 2 a 3; nové přechodné ustanovení
126/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění přílohy č. 2, 3 a 4
292/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění přílohy č. 1, 2 a 3; nová přechodná ustanovení
292/2018 Sb.
(k 1.1.2020)
mění přílohy č. 2 a 4
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) (dále jen „předpis Evropské unie”)
a) upravuje některé podmínky pro poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova2) (dále jen „dotace”) Státním zemědělským intervenčním fondem (dále jen „Fond”) za účelem snížení nebo neposkytnutí dotací z důvodu porušení pravidel podmíněnosti3) a
b) stanovuje kontrolované požadavky podle aktů pro oblasti pravidel podmíněnosti4) (dále jen „akt”) a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti5) (dále jen „standard”) a důsledky jejich porušení pro poskytování těchto dotací.
§ 2
Kontrolované požadavky podle aktu nebo standardu
(1) Seznam kontrolovaných požadavků podle aktů je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Seznam kontrolovaných požadavků podle standardů je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 3
Hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle aktu nebo standardu
(1) Kontrolní orgán6) hodnotí porušení kontrolovaného požadavku na základě kritérií7) uvedených v příloze č. 3 nebo 4 k tomuto nařízení.
(2) Jako malé porušení hodnotí kontrolní orgán porušení
a) v rozsahu malém, závažnosti malé a odstranitelné,
b) v rozsahu malém, závažnosti malé a neodstranitelné,
c) v rozsahu malém, závažnosti střední a odstranitelné nebo
d) v rozsahu středním, závažnosti malé a odstranitelné.
(3) Jako střední porušení hodnotí kontrolní orgán porušení
a) v rozsahu malém, závažnosti střední a neodstranitelné,
b) v rozsahu malém, závažnosti velké a odstranitelné,
c) v rozsahu malém, závažnosti velké a neodstranitelné,
d) v rozsahu středním, závažnosti malé a neodstranitelné,
e) v rozsahu středním, závažnosti střední a odstranitelné,
f) v rozsahu středním, závažnosti střední a neodstranitelné,
g) v rozsahu středním, závažnosti velké a odstranitelné,
h) v rozsahu velkém, závažnosti malé a odstranitelné,
i) v rozsahu velkém, závažnosti