Input:

49/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů

č. 49/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 13. ledna 2016,
kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
Čl. I
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb., zákona č. 405/2012 Sb. a zákona č. 178/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 2 zní:
„(2) Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí
a) stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související,
b) stavby dopravní infrastruktury1nebo stavby s nimi související umisťované v plochách nebo koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje, nebo
c) v územně plánovací dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury1nebo stavby s nimi související.”.
2. V § 3b odstavec 1 zní:
„(1) Získávají-li se potřebná práva podle § 3a koupí, sjednává se v kupní smlouvě kupní cena ve výši
a) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 8 v případě pozemku s výjimkou stavebního pozemku7, nebo
b) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v případě stavebního pozemku7nebo stavby.”.
3. V § 3b odst. 2 větě druhé se slovo „předpisu” nahrazuje slovy „předpisu10”.
Poznámka pod čarou č. 10 zní:


10Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).”.
4. V § 3b se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Při ocenění se rovněž nepřihlédne k navýšení obvyklé ceny jiného pozemku nebo stavby koeficienty podle odstavce 1.”.
5. V § 3b odstavce 3 a 4