Input:

36/2001 F.z., Pokyn č. D-224: k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 95/2000 Sb. m. s.)

36/2001 F.z., Pokyn č. D-224: k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 95/2000 Sb. m. s.)
Pokyn č. D-224
k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 95/2000 Sb. m. s.)
Ministerstvo financí vydává k uplatnění mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Belgickým královstvím tento pokyn:
Článek 1
 
Referent: M. Kamanová, tel. 5704 3398
Čj. 251/31 126/2001
Smlouva mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsána dne 16. prosince 1996 v Bruselu. Smlouva vstoupila v platnost dne 24. července 2000. Podle článku 28 se její ustanovení uplatňují takto:
a)  pokud jde o daně vybírané u zdroje příjmu, na příjmy připisované nebo vyplácené k 1. lednu 2001 nebo později;
b)  pokud jde o ostatní daně ukládané z příjmů, na daňová období začínající 1. ledna 2001 nebo později;
c)  pokud jde o daně z majetku, na majetek existující v každém daňovém období začínajícím 1. ledna 2001 nebo později.
Článek 2
Podle článků 10 (Dividendy), 11 (Úroky) a 12 (Licenční poplatky) smlouvy mají osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu, nárok na snížení daně vybírané srážkou ve druhém smluvním státě. Úroky (článek 11) z tzv. vládních úvěrů jsou ve státě zdroje osvobozeny od zdanění. Při uplatnění těchto nároků musí oprávněné osoby předložit formuláře spolu s potvrzením o rezidentství.
Belgická daňová legislativa má v současné době pro tento účel předepsány tři typy formulářů. Český daňový rezident musí pro uplatnění nároku na snížení, resp. osvobození od daně předložit příslušným úřadům Belgického království žádost:
-  v případě dividend na vyplněném formuláři č. 276 Div.-Aut. „Claim for