Input:

269/2021 Sb., Zákon o občanských průkazech, ve znění účinném k 1.1.2025

č. 269/2021 Sb., Zákon o občanských průkazech, ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
ze dne 1. července 2021
o občanských průkazech
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
430/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 5, § 6, § 34 a § 72
123/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 36 odst. 2
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
Tento zákon upravuje práva, povinnosti a působnost na úseku občanských průkazů a navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie1) .
ČÁST DRUHÁ
OBČANSKÝ PRŮKAZ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 2
Občanský průkaz
(1)  Občanský průkaz je veřejná listina, kterou osoba, jíž je občanský průkaz vydán, (dále jen „držitel občanského průkazu”) prokazuje svou totožnost a skutečnosti v ní uvedené.
(2)  Občanský průkaz je dále prostředkem umožňujícím uložení nebo užití dat potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci držitele občanského průkazu nebo pro jiné elektronické úkony (dále jen „data pro elektronické využití občanského průkazu”).
§ 3
Povinnost mít občanský průkaz
(1)  Státní občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, má povinnost mít občanský průkaz, není-li dále stanoveno jinak.
(2)  Státní občan České republiky, který je omezen ve svéprávnosti, nemá povinnost mít občanský průkaz.
§ 4
Právo mít občanský průkaz
Státní občan České republiky má právo mít občanský průkaz, pokud
a)  je mladší 15 let,
b)  je omezen ve svéprávnosti, nebo
c)  nemá trvalý pobyt na území České republiky.
HLAVA II
NÁLEŽITOSTI OBČANSKÉHO PRŮKAZU
§ 5
Údaje a data v občanském průkazu
(1)  V občanském průkazu se uvedou
a)  údaje o držiteli občanského průkazu, kterými jsou
1.  jméno, popřípadě jména, a příjmení,
2.  pohlaví,
3.  státní občanství,
4.  datum narození,
5.  místo a okres narození, narodil-li se na území České republiky, a to podle stavu ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu,
6.  kód státu narození podle statistického číselníku vytvořeného Českým statistickým úřadem, narodil-li se mimo území České republiky, a to podle stavu ke dni podání žádosti o vydání občanského průkazu,
7.  adresa místa trvalého pobytu, je-li hlášen k trvalému pobytu na území České republiky, včetně označení tohoto údaje jako adresy úřadu, je-li takto označen v informačním systému evidence obyvatel,
8.  rodné číslo,
9.  podoba,
10.  podpis a
11.  biometrické údaje; biometrickými údaji se rozumí zobrazení obličeje a otisky prstů rukou pořízené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157,
b)  úřední záznam, který obsahuje nezkrácenou podobu jména nebo složeného příjmení držitele občanského průkazu, jsou-li v rámci údajů o držiteli občanského průkazu uvedeny ve zkrácené podobě podle § 7 odst. 2,
c)  údaje o občanském průkazu, kterými jsou
1.  číslo,
2.  kód dokladu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157,
3.  datum vydání,
4.  datum skončení platnosti,
5.  označení správního orgánu, který jej vydal, a
6.  kód České republiky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 a
d)  údaje umožňující kontrolu údajů uvedených ve strojově čitelné podobě.
(2)  V občanském průkazu se na žádost žadatele o vydání občanského průkazu uvede rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství.
(3)  V občanském průkazu se uloží data pro elektronické využití občanského