Input:

2/2019 F.z., Příloha Pokynu č. GFŘ-D-38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně

2/2019 F.z., Příloha Pokynu č. GFŘ-D-38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
Příloha Pokynu č. GFŘ-D-38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
Článek I
Veřejné zakázky

Odvod se stanovuje pouze z částky dotace1) nebo prostředků zařazených do rozpočtu organizační složky státu či přesunutých rozpočtovým opatřením použitých na financování předmětné veřejné zakázky (dále jen „částka použitá na financování předmětné veřejné zakázky”).
1)  porušení povinnosti stanovit lhůtu pro podání nabídky/podání žádosti o účast v minimální stanovené délce

rozsah zkrácení lhůty odpovídá či je vyšší než 50 % z požadované délky lhůty
odvod: 25 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
rozsah zkrácení lhůty odpovídá či je vyšší než 30 % z požadované délky lhůty a nedosahuje 50 % z požadované délky lhůty
odvod: 10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
rozsah zkrácení lhůty přesahuje 10 % a nedosahuje 30 % z požadované délky lhůty
odvod: 5 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
rozsah zkrácení lhůty činí 10 % a méně z požadované délky lhůty
odvod: 2 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
2)  neoprávněné stanovení kratší lhůty pro doručení žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace oproti délce lhůty pro podání nabídky

délka lhůty představuje méně než 50 % délky lhůty pro podání nabídek
odvod: 25 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
délka lhůty představuje méně než 60 %, minimálně však 50 % délky lhůty pro podání nabídek
odvod: 10 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
délka lhůty představuje méně než 80 %, minimálně však 60 % délky lhůty pro podání nabídek
odvod: 5 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
délka lhůty představuje méně než 100 %, minimálně však 80 % délky lhůty pro podání nabídek
odvod: 0,1 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
3)  střet zájmu osob podílejících se na průběhu zadávacího řízení či osob, které mají nebo by mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, nebo závažné úmyslné jednání zadavatele za účelem znemožnění hospodářské soutěže

odvod: 100 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 5 %
4)  neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku EU2) , neprovedení zadávacího řízení nebo zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění při nesplnění podmínek jeho použití3)

odvod: 100 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky s možností snížení až na 35 %
5)  neoprávněné dělení předmětu plnění, nezveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení v Úředním věstníku EU (pokud zadavatel uveřejnil informace o řízení způsobem umožňujícím účast zahraničních dodavatelů), nevyžádání si písemného zdůvodnění podstatných částí nabídky od uchazeče před jeho vyloučením z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny

odvod: 25 % - 50 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky
6)  neoprávněné zadání víceprací v jednacím řízení bez uveřejnění týkající se překročení zákonného limitu4)

odvod: 100 % z částky víceprací překračující zákonný limit hodnoty