Input:

179/2022 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

č. 179/2022 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 15. června 2022,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 453/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 4/2019 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona č. 364/2019 Sb., zákona č. 229/2020 Sb., zákona č. 299/2020 Sb., zákona č. 343/2020 Sb., zákona č. 584/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 93/2022 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty první, sedmá a poslední zrušují a na konci poznámky pod čarou se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Rady (EU) 2020/262 ze dne 19. prosince 2019, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění).”.
2. V § 1 odst. 4 písm. a) se za slovo „dovozu” vkládají slova „nebo neoprávněném vstupu vybraných výrobků”.
3. V § 1 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 72 zní:
„(5) Na vybrané výrobky, které nemají celní status zboží Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví celní kodex Unie72(dále jen „celní kodex”), se nevztahují ustanovení upravující režim podmíněného osvobození od daně, volný daňový oběh a zasílání.


72Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění.”.
4. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „území stanovené směrnicí Rady o obecné úpravě spotřebních daní1a” nahrazují slovy „souhrn daňových území členských států”.
Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje.
5. V § 2 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) daňovým územím členského státu území členského státu Evropské unie, na které se vztahuje Smlouva o Evropské unii nebo Smlouva o fungování Evropské unie, s výjimkou třetího území,”.

Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g).
6. V § 2 odst. 1 písm. f) se slovo „země” nahrazuje slovem „území”.
7. V § 2 odst. 1 se na konci písmene