Input:

17/2007 F.z., Pokyn č. D-307:

17/2007 F.z., Pokyn č. D-307:
Pokyn č. D - 307
Ministerstvo financí sděluje, že dnem 31. 12. 2006 uplynula platnost Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis. Komise Evropských společenství vydala nové Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, které se použije ode dne 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.
 
Referent: Ing. B. Kolacíová, tel.: 257 044 478
Č.j.: 43/37 302/2007-431
ze dne 19. dubna 2007
Ministerstvo financí v souvislosti s novým Nařízením Komise (ES) vydává tento pokyn pro daňové subjekty, fyzické a právnické osoby, které žádají o prominutí příslušenství daně podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

1. Podpora de minimis
Nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES se nově upravují podmínky, za kterých lze poskytnout podporu de minimis. Toto nařízení zohledňuje dosavadní vývoj inflace a hrubého domácího produktu Společenství a pravděpodobný vývoj po dobu platnosti nového nařízení.

Uvedené Nařízení je na webové adrese:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_379/l_37920061228cs00050010.pdf
Podporou de minimis je nutno rozumět podporu malého rozsahu (stanovenou prahovou hodnotou), která neovlivní obchod mezi členskými státy nebo nenaruší hospodářskou soutěž, která proto nesplňuje všechna kritéria článku 87 odst. 1 Smlouvy o ES a jako taková nepodléhá oznamovacímu postupu podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES.
Podpora de minimis tedy může být poskytnuta bez dalšího, a to v případě, že její celková výše poskytnutá jednomu příjemci nepřesáhne částku 200 000 EUR (v přepočtu kurzem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou platným ke dni prvního poskytnutí veřejné podpory) v období tří let. Za tříleté období se považují fiskální roky, používané k daňovým účelům v příslušném členském státě, nikoliv již tedy kalendářní roky. Toto tříleté období je nutno posuzovat individuálně u každého daňového subjektu, tedy bud kalendářní rok nebo hospodářský rok.
Podporu de minimis není možné kumulovat s jinou veřejnou podporou, pokud by touto kumulací došlo k poskytnutí podpory ve vyšší míře, než je uvedena v nařízeních o blokových výjimkách nebo v rozhodnutí Evropské komise, v případech individuálního rozhodnutí ve věci veřejné podpory.
Poskytovatel je povinen uchovávat záznamy o poskytnuté podpoře de minimis po dobu 10 let od data, kdy byla poskytnuta poslední individuální podpora de minimis. Nově lze použít toto nařízení také na odvětví dopravy, s výjimkou podpory nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu podnikům, provozujícím tento druh dopravy pro cizí potřebu. Pro odvětví silniční dopravy je maximální částka veřejné podpory v režimu de minimis stanovena na 100 000 EUR v období tří fiskálních let.

Podporu de minimis podle tohoto nařízení nelze poskytnout:
  v oblasti rybolovu a akvakultury,
  v oblasti prvovýroby zemědělských produktů uvedených v Příloze I Smlouvy o založení ES,
  na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytovanou podnikům provozujícím silniční nákladní