Účetnictví pro pokročilé 2024

Input:

Účetní závěrka, závěrkové operace a zpracování daňového přiznání

23.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 20 minut

1301
Účetní závěrka, závěrkové operace a zpracování daňového přiznání

Ing. Miroslav Brabec a RNDr. Ivan Brychta

  • příprava účetní závěrky – dokladová inventura

  • odložená daň

  • zaúčtování daňové povinnosti a rezervy na daň

  • transformace účetního výsledku hospodaření na daňový

  • komplexní příklad na transformaci účetního výsledku na daňový

  • rekapitulace přiznání podle jednotlivých řádků

Úvod

Pokud jsme úspěšně prošli nástrahami účtování během účetního období, čeká nás to nejdůležitější – uzavření účetních knih, sestavení účetní závěrky a také zpracování daňového přiznání. O tom, že jde o problematiku velmi složitou, svědčí i fakt, že celý proces účetní závěrky je obsahem specializovaného kurzu " Účetní závěrka v příkladech, otázkách a odpovědích ". Je tedy v jedné lekci nemožné shrnout celou problematiku s účetní závěrkou spojenou.

Přesto se pokusíme upozornit na nejdůležitější zásady a zejména se zaměříme na operace transformující účetní výsledek na daňový.

Příprava účetní závěrky – dokladová inventura

Účetní závěrka je vymezena v § 18 ZoÚ, však daleko více je třeba se zaměřit na fyzické a dokladové inventury podle § 30 ZoÚ, které jsme ale již zmiňovali 5. lekci. Zopakujte si tuto problematiku a hlavně si prostudujete povinné náležitosti inventurních soupisů, které jsou uvedeny v § 30 odst. 7 ZoÚ. I na tomto místě připomínáme, že s účinností od 1. 9. 2012 došlo ke změně ve výčtu povinných náležitostí inventurního soupisu.

Třída 0

Konečným zůstatkům jednotlivých účtů třídy 0 – Dlouhodobý majetek by měly odpovídat údaje v evidenci majetku. Kontrolujeme především přírůstky (aktivaci) a úbytky (vyřazení) majetku a provedení všech odpisů (účetních) v souladu s odpisovým plánem. Je třeba ověřit stav fyzickou inventurou (viz 5. lekce) a proúčtovat případné zjištěné rozdíly. V případě nemovitostí by součástí inventury měly být i výpisy z katastru nemovitostí, které jako jediné dokládají existenci a vlastnictví nemovitosti. Půjde-li o účetní jednotku ověřovanou auditorem, tak auditor zcela jistě bude tyto výpisy vyžadovat.

Dále zkoumáme stav rezerv (§ 3 odst. 2 ZoR) a případnou jejich tvorbu (viz 2. lekce).

Třída 1

Mnohem více práce budeme mít s ověřením zůstatků na účtech třídy 1 – Zásoby. Opět je třeba provést inventarizaci zásob (viz 5. lekce). Kontrolujeme rozdíl stavu podle účetnictví a stavu zjištěného fyzickou inventurou a případné rozdíly proúčtujeme.

Při používání způsobu B pak ještě musíme odúčtovat stav k počátku účetního období a nastavit konečný stav. A případně prověříme tvorbu opravných položek nebo rezerv (blíže v 6. lekci).

Třída 2

U peněžních prostředků v hotovosti, cenin, ale také cenných papírů evidovaných na účtech třídy 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky se také provádí fyzická inventura stavu k rozvahovému dni. Stavy běžných a úvěrových účtů by měly být v dokladové inventuře doloženy výpisy z banky či konfirmací (odsouhlasením stavu veškerých smluvních vztahů, která má účetní jednotka s peněžním ústavem).

U pokladen a běžných účtů vedených v cizí měně by mělo dojít k přepočtu cizí měny na Kč kurzem ČNB platným ke dni sestavení účetní závěrky a měly by být doúčtovány kurzové rozdíly (viz 10. lekce), a to podle charakteru do finančních nákladů (účet skupiny 56, např. 563) nebo do finančních výnosů (účet skupiny 66, např. 663).

Účetní jednotky jsou povinny provést ocenění reálnou hodnotou pro vybraný finanční majetek krátkodobý (na účtech třídy 2) nebo dlouhodobý (třída 0), pokud je součástí jejich aktiv, viz § 27 ZoÚ. Tuto problematiku jsme probírali ve 4. lekci.

Třída 3

Zůstatky účtů třídy 3 – Zúčtovací vztahy ověříme dokladovou inventuru účtů, což je doložení zůstatků jednotlivými položkami (doklady), které zůstatek tvoří. V závislosti na rozsahu může být tato inventura podrobnější nebo pouze doložená výpisem z operativní evidence (tak tomu bývá u saldokontních účtů pohledávek a dluhů). Dokladovou inventurou však není myšlen pouhý tisk sestav z počítače, které následně dvě osoby podepíší. Už samotný název napovídá, že je nutné u každé položky s pomocí příslušných dokladů ověřit jejich výši, existenci, u pohledávek jejich bonitu a promlčení atp.

V rámci uzávěrkových operací je třeba provést několik operací. Předně vyčíslujeme kurzové rozdíly u neuhrazených pohledávek a dluhů, vyjádřených v cizí měně (viz 10. lekce).

Účtů třídy 3 se ale týkají i další uzávěrkové operace, které jsme zmiňovali v 7. lekci – prověření výše opravných položek a případné rozhodnutí o odpisech nedobytných pohledávek.

Samostatný problém tvoří časové rozlišení. Účty časového rozlišení podléhají inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost. Blíže viz 11. lekce.

Veřejné obchodní společnosti (§ 95 a násl. ZOK ) při uzavírání účetních knih zúčtují nárok na podíl na výsledku hospodaření společníků na účtech 596 – Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům a 364 – Dluhy ke společníkům obchodních korporací při rozdělování zisku, příp. 354 – Pohledávky za společníky při úhradě ztráty, podle povahy výsledku hospodaření. Obdobně postupuje i komanditní společnost (§ 118 a násl. ZOK ) ve vztahu ke komplementářům.

Nesmíme zapomenout, že po určení daňového výsledku a v případě, že vychází daňová povinnost, musíme v rámci uzávěrkových operací zaúčtovat předpis daňové povinnosti, a to na vrub účtů účtové skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů a ve prospěch účtu skupiny 34, např. 341 – Daň z příjmů, pokud nevytváříme rezervu na daň z příjmů (ve smyslu § 26 odst. 3 ZoÚ). Podrobněji se této problematice budeme věnovat dále v této lekci, stejně jako odložené dani.

Třída 4

I konečné zůstatky účtů třídy 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky by měly podléhat dokladové inventuře. V případě dlouhodobých dluhů postupujeme obdobně jako v případě dluhů v třídě 3, tj. včetně zúčtování kurzových rozdílů (jsou-li v cizí měně).

Prověřujeme i stavy rezerv (skupina 45 – Rezervy), případně rozhodujeme o zrušení stávajících rezerv nebo o tvorbě rezerv nových. Očekáváme-li daňovou povinnost, a nemáme-li zaúčtován předpis daně, je třeba vytvořit nedaňovou rezervu na daň z příjmů (viz dále).

Třída 5 a třída 6

Prověřování účtů nákladů a výnosů je zásadní zejména z hlediska správného určení základu daně. K této problematice viz 10. lekce. Detailněji se rozepisovat na tomto místě nebudeme, neboť tato problematika je opět poměrně rozsáhlá a přesahuje rámec tohoto kurzu.

Třída 7

Poslední uzávěrkovou operací, již po zjištění daňového výsledku a případném zaúčtování předpisu daně (rezervy na daň), je vlastní uzavírání účetních knih.

Podle odstavce 2.2 ČÚS č. 002 postupujeme takto:

  • Konečné stavy účtů nákladů se přeúčtují na vrub účtu 710 – Účet zisků a ztrát, konečné stavy účtů výnosů se přeúčtují ve prospěch účtu 710. Výsledný zůstatek účtu 710 se podle své povahy přeúčtuje ve prospěch, příp. na vrub účtu 702.

  • Konečné zůstatky aktivních účtů se přeúčtují na vrub účtu 702 – Konečný účet rozvažný, konečné zůstatky pasivních účtů se přeúčtují ve prospěch účtu 702. Na vrub účtu 702 se přeúčtuje zůstatek účtu 710 – Účet zisků a ztrát v případě ztráty a ve prospěch účtu 702 se přeúčtuje