On-line kurz Cestovní náhrady 2024

Input:

Specifické situace na pracovní cestě

1.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 20 minut

701
Specifické situace na pracovní cestě

Ing. Karel Janoušek

Náhrady při návštěvě člena rodiny během pracovní cesty

Podle § 156 odst. 1 ZP a § 166 odst. 1 ZP přísluší zaměstnanci při tuzemské i zahraniční pracovní cestě také náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny. Za člena rodiny se podle § 187 ZP považuje manžel, partner, vlastní dítě, osvojenec, dítě svěřené do pěstounské péče nebo výchovy, vlastní rodiče, osvojitel, opatrovník a pěstoun. Jiná osoba se považuje za člena rodiny, pokud žije se zaměstnancem v domácnosti (žijí spolu trvale a společně uhrazují náklady na své potřeby).

Návštěva rodiny během tuzemské pracovní cesty

V případě tuzemské pracovní cesty trvající déle než 7 kalendářních dnů přísluší zaměstnanci podle ustanovení § 161 ZP náhrada jízdních výdajů do místa bydliště nebo jiného předem dohodnutého místa pobytu člena rodiny a za cestu zpět do místa, v němž při této delší pracovní cestě vykonává práci, a to za podmínek uvedených v § 157 až § 159 ZP, tj. jako při tuzemské pracovní cestě. Tato náhrada prokázaných jízdních výdajů však nemůže překročit výši odpovídající jízdním výdajům do místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště anebo bydliště zaměstnance v České republice. Pokud zaměstnanec při návštěvě člena rodiny použije leteckou přepravu, hradí mu zaměstnavatel (podle svého rozhodnutí) náhradu jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdenky autobusem nebo vlakem. Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny přísluší zaměstnanci nejpozději v průběhu čtvrtého týdne od počátku pracovní cesty anebo minulé návštěvy člena rodiny. Lze však dohodnout i dobu kratší.

Po dobu návštěvy člena rodiny zaměstnanci nepřísluší stravné (viz § 163 odst. 5 ZP). Doba rozhodná pro stanovení výše stravného končí před návštěvou člena rodiny okamžikem ukončení výkonu práce anebo jiným předem dohodnutým způsobem a po návštěvě člena rodiny začíná okamžikem začátku výkonu práce anebo jiným předem dohodnutým způsobem.

Náhradu výdajů za ubytování na pracovní cestě po dobu návštěvy člena rodiny je zaměstnavatel zaměstnanci povinen poskytnout pouze v případě, že si ubytování musel zaměstnanec, vzhledem k podmínkám pracovní cesty anebo ubytovacích služeb, zachovat.

Návštěva rodiny během zahraniční pracovní cesty

Náhrada jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny během zahraniční pracovní cesty a zpět přísluší podle § 168 ZP zaměstnanci v případě, že zahraniční pracovní cesta trvá déle než 1 měsíc a byla-li návštěva rodiny před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu sjednána anebo určena. Také v tomto případě nemůže náhrada prokázaných jízdních výdajů překročit výši odpovídající jízdním výdajům do místa výkonu práce nebo pravidelného pracoviště anebo bydliště zaměstnance v České republice.

Po dobu návštěvy člena rodiny zaměstnanci nepřísluší zahraniční stravné a tedy ani kapesné. Doba rozhodná pro stanovení výše zahraničního stravného končí před návštěvou člena rodiny okamžikem ukončení výkonu práce anebo jiným předem dohodnutým způsobem a po návštěvě člena rodiny začíná okamžikem začátku výkonu práce anebo jiným předem dohodnutým způsobem.

Náhradu výdajů za ubytování v zahraničí po dobu návštěvy člena rodiny je zaměstnavatel zaměstnanci povinen poskytnout pouze v případě, že si toto ubytování musel zaměstnanec, vzhledem k podmínkám pracovní cesty anebo ubytovacích služeb, zachovat.

Náhrady při výkonu práce v zahraničí

Podle ustanovení § 152 písm. g) ZP přísluší zaměstnanci náhrada cestovních výdajů, které mu vzniknou při výkonu práce v zahraničí. Je třeba zdůraznit, že podle § 172 ZP jde o náhradu výdajů, které přísluší zaměstnanci, jenž má v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce, a tedy i pravidelné pracoviště, v zahraničí a že tedy jde o náhrady výdajů, které zaměstnanci vznikly v souvislosti s cestou do místa výkonu práce v zahraničí a zpět. Nejde tedy o případ, kdy má zaměstnanec v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce v tuzemsku a je vyslán na zahraniční pracovní cestu.

Má-li tedy zaměstnanec v pracovní smlouvě sjednáno místo výkonu práce v zahraničí, přísluší mu za dny (dobu) první cesty z České republiky do místa výkonu práce anebo místa pravidelného pracoviště v zahraničí a za dobu první cesty zpět do České republiky náhrady cestovních výdajů jako při zahraniční pracovní cestě.

Podle ustanovení § 181 ZP přísluší zaměstnanci zaměstnavatele, jehož činnost je zcela nebo převážně hrazena ze státního rozpočtu a z veřejných zdrojů, kromě náhrad stanovených v § 172 ZP, také náhrady stanovené v nařízení vlády č. 62/1994 Sb., nařízení vlády č. 372/2004 Sb. Takovému zaměstnanci však nepřísluší stravné za dobu pracovní cesty na území České republiky a zahraniční stravné v zemi výkonu práce nebo pravidelného pracoviště.

Nejde-li o zaměstnance, kterému přísluší náhrady podle § 181 ZP a uvedeného nařízení vlády, pak mu podle mého názoru přísluší cestovní náhrady při každé jeho pracovní cestě, tj. vždy při cestě za účelem výkonu práce mimo pravidelné pracoviště v zahraničí i v tuzemsku. Kromě toho je v důvodové zprávě k zákoníku práce uvedeno, že se nárokově pro uvedený případ upravuje pouze náhrada výdajů zaměstnance spojených s cestou do místa výkonu práce v zahraničí a zpět a že ostatní finanční zabezpečení je plně na vzájemné dohodě.

Cestuje-li se souhlasem zaměstnavatele se zaměstnancem člen rodiny, přísluší zaměstnanci také náhrada výdajů, které vznikly tomuto členu rodiny, a to prokázaných jízdních výdajů, prokázaných výdajů za ubytování a prokázaných nutných vedlejších výdajů souvisejících s cestou do místa výkonu práce anebo pravidelného pracoviště zaměstnance v zahraničí. Jde o náhradu výdajů vzniklých členu rodiny při uvedené první cestě se zaměstnancem do zahraničí a zpět.

Specifické situace na pracovní cestě (přerušení pracovní cesty, onemocnění zaměstnance, porušení pracovní kázně, odvolání z dovolené, rodinný příslušník na pracovní cestě)

Přerušení pracovní cesty

V zákoníku práce je uveden postup při přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance, a to takového přerušení, po kterém již nenásleduje výkon práce, anebo obdobné přerušení pracovní cesty před začátkem výkonu práce. To však neznamená, že zaměstnanci nemůže být povoleno přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů během pracovní cesty. Při předem dohodnutém přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance přísluší zaměstnanci:

  • náhrada jízdních výdajů (§ 160 ZP) v prokázané výši, nejvýše však do výše, která by zaměstnanci náležela v případě, že by k přerušení pracovní cesty nedošlo;

  • náhrada prokázaných výdajů za ubytování (§ 162 odst. 2 ZP) od okamžiku začátku výkonu práce při přerušení pracovní cesty před