On-line kurz Daň silniční 2019

Input:

Silniční daň - zálohy na daň, dopady do zákona o daních z příjmů, zaúčtování

1.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

401
Silniční daň – zálohy na daň, dopady do zákona o daních z příjmů, zaúčtování

Jaroslava Pfeilerová

ZÁLOHY NA DAŇ

Poplatník je povinen v průběhu zdaňovacího období platit zálohy na silniční daň, které je nutné vypočítat ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u jednotlivých vozidel trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období. Zálohy jsou splatné v následujících termínech:

 • 15. 4. (rozhodné období leden – březen),

 • 15. 7. (rozhodné období duben – červen),

 • 15. 10. (rozhodné období červenec – září),

 • 15. 12. (rozhodné období říjen – listopad; v roce 2019 pondělí 16. 12.).

Informace související s platbami záloh na silniční daň

 • Pokud dojde ke snížení (nebo naopak ke zvýšení) daňové sazby, zohlední se ve výši zálohy tato snížená (nebo zvýšená) sazba daně. Za vozidla osvobozená od silniční daně se neplatí zálohy, ale do daňového přiznání je nutné je uvést. U vozidel vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž se vozidlo stalo předmětem daně, a zaniká v měsíci, v němž přestalo být předmětem daně.

 • Zaměstnavatel je v případě platby zálohy na daň za použití vozidla zaměstnance při pracovní cestě povinen platit zálohy na jednotlivá vozidla ve stejném režimu (tj. např. celý rok v denní sazbě). Změnu (např. z denní na roční sazbu) může poplatník provést až v daňovém přiznání.

 • Za vozidla s roční sazbou daně sníženou o 48 % (viz ust. § 6 odst. 10 ZDSIL) je nutné zaplatit pouze jednu zálohu, a to do 15. 12. příslušného roku ve výši 70 % roční daňové povinnosti.

 • V případě, že poplatník uhradí zálohy na daň a po podání daňového přiznání zjistí, že jeho daňová povinnost je nižší, může požádat, aby mu správce daně přeplatek vrátil.

 • Jestliže poplatník zálohy neplatí nebo je platí v nižší částce, než je povinen, vyměří mu správce daně sankci (úrok z prodlení).

 • Poplatník může správce daně požádat o možnost hradit zálohy na silniční daň jinak, než stanoví zákon (např. zálohy na žádost poplatníka snížit nebo i zrušit). Správce daně zváží důvody uvedené žádosti poplatníka a může (ale také nemusí) vyhovět.

 • Celou roční zálohu je možné odvést najednou při první platbě. Tímto způsobem postupují zejména drobní podnikatelé s menší daňovou povinností, aby se nemuseli na povinnost platit zálohu několikrát do roka myslet. Větší subjekty, které mají vyšší daňovou povinnost, obvykle platí zálohy na daň až ve stanovených termínech, neboť finanční prostředky v průběhu roku využívají pro potřeby své činnosti nebo je investují, aby jim přinášely zisk.

SOUVISEJÍCÍ PŘÍKLAD

Příklad 1.

Pan Surý podnikal ve stavebnictví a při výkonu této činnosti využíval tato motorová vozidla:

 • Osobní automobil se zdvihovým objemem motoru 1 400 cm3, který pořídil v únoru 2019 (nejedná se o nové vozidlo). Roční sazba daně činí 2 400 Kč, snížení daně ve vazbě na první registraci vozidla 40 % (960 Kč), roční daňová povinnost 1 440 Kč (2 400 – 960), 1/12 roční daňové povinnosti činí 120 Kč.

 • Nákladní automobil se dvěma nápravami o hmotnosti 3 tuny, který byl používán za období měsíců února – srpna 2019. Roční sazba daně činí 3 600 Kč, snížení daně v závislosti na datu první registrace vozidla činí 25 % (900 Kč), roční daňová povinnost 2 700 (3 600 – 900), 1/12 roční daňové povinnosti činí 225 Kč.

 • Vozidlo zaměstnance, které bylo při pracovních cestách využito 4 dny