Input:

65/2020 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2031, 1,20 %

č. 65/2020 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2031, 1,20 %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 6. února 2020,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2031, 1,20 %
Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo”) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2020-2031, 1,20 % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”).
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2020-2031, 1,20 %
Zkrácený název: ČR, 1,20 %, 31
Pořadové číslo emise: 121.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 11. 3. 2020
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 12. 2. 2031
Datum emise: 13. 3. 2020
Datum splatnosti: 13. 3. 2031
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 1,20 % p. a.
Zlomek dní: ACT/ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001005888
Oddělená jistina - ISIN: CZ0000704002
Kupón č. 1 - ISIN: CZ0000704010
Kupón č. 2 - ISIN: CZ0000704028
Kupón č. 3 - ISIN: CZ0000704036
Kupón č. 4 - ISIN: CZ0000704044
Kupón č. 5 - ISIN: CZ0000704051
Kupón č. 6 - ISIN: CZ0000704069
Kupón č. 7 - ISIN: CZ0000704077
Kupón č. 8 - ISIN: CZ0000704085
Kupón č. 9 - ISIN: CZ0000704093
Kupón č. 10 - ISIN: CZ0000704101
Kupón č. 11 - ISIN: CZ0000704119
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě jiných zákonů.
3.  Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle českého práva vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář”). Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
4.  Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „upisovatel”, případně „upisovatelé”).
5.  Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 12. 2. počínaje rokem 2021. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise (včetně tohoto dne) do 13. 3. 2021 (tento den vyjímaje) má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 12. 2. 2021. Převoditelnost