Input:

458/2022 Sb., Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

č. 458/2022 Sb., Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
ZÁKON
ze dne 14. prosince 2022,
kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Zrušení zákona o evidenci tržeb a souvisejících právních předpisů
Čl. I
Zrušují se:
1. Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.
2. Část dvě stě třicátá devátá zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, včetně nadpisu.
3. Část první zákona č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně nadpisu.
4. Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.
5. Zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.
6. Zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vyhláška č. 269/2016 Sb., o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu nebo ve zvláštním režimu podle zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pozbývá dnem nabytí účinnosti tohoto zákona právní účinky. Řízení o žádosti o vydání rozhodnutí o povolení pro evidování tržeb ve zjednodušeném režimu nebo ve zvláštním režimu zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nebylo pravomocně skončeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zastavuje.
2. Platí, že bloky účtenek, které nebyly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydány, nebo byly poplatníkem vráceny, jsou trvale nepotřebné hmotné věci. Tyto bloky účtenek lze převést bezúplatně nebo úplatně jiné organizační složce státu nebo právnické nebo fyzické osobě. Na tyto bloky účtenek se neuplatní ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, upravující rozhodování o trvalé nepotřebnosti hmotné věci a nakládání s ní.
3. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nemá poplatník povinnost vrátit blok účtenek vydaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Opatření k vynucení nápravy podle zákona č. 112/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nebylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zrušeno, pozbývá dnem nabytí účinnosti tohoto zákona právní účinky.