Input:

455/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 455/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ZÁKON
ze dne 30. listopadu 2016,
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna trestního zákoníku
Čl. I
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb. a zákona č. 323/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 se za text „(§ 312)” vkládají slova „ , účasti na teroristické skupině (§ 312a), financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e), vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f)” a slova „účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 2, 3,” se zrušují.
2. V § 33 se za text „(§ 312)” vkládají slova „ , financování terorismu (§ 312d), podpory a propagace terorismu (§ 312e)”.
3. V § 35 písm. b) se za slovo „činy” vkládají slova „vlastizrady (§ 309),”.
4. V § 54 odst. 3 se text „§ 311 odst. 3” nahrazuje textem „§ 311 odst. 2”.
5. § 129 včetně nadpisu zní:
㤠129
Organizovaná zločinecká skupina
Organizovaná zločinecká skupina je společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, které je zaměřeno na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti.”.
6. Za § 129 se vkládá nový § 129a, který včetně nadpisu zní:
㤠129a
Teroristická skupina
(1) Teroristická skupina je společenstvím nejméně tří trestně odpovědných osob, které má trvalejší charakter, je v něm provedena dělba činností mezi jeho jednotlivé členy, jeho činnost se vyznačuje plánovitostí a koordinovaností a je zaměřené na páchání trestného činu vlastizrady spáchané formou teroristického útoku nebo teroru (§ 309), trestného činu teroristického útoku (§ 311) nebo trestného činu teroru (§ 312) (dále jen „teroristický trestný čin”).
(2) Naplnění znaků teroristické skupiny nevylučuje použití ustanovení tohoto a jiných zákonů o organizované skupině a organizované zločinecké skupině; ustanovení § 361 a 363 se nepoužijí.”.
7. V § 173 odst. 2 písm. d), § 175 odst. 3 písm. b), § 205 odst. 5 písm. b), § 206 odst. 5 písm. b), § 207 odst. 3 písm. b), § 209 odst. 5 písm. b), § 210 odst. 6 písm. b), § 211 odst. 6 písm. b) a § 212 odst. 6 písm. b) se slova „trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312)” nahrazují slovy „teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§