Input:

44/2001 F.z., Pokyn č. D-226: k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 28/2001 Sb. m. s.)

44/2001 F.z., Pokyn č. D-226: k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 28/2001 Sb. m. s.)
Pokyn č. D-226
k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 28/2001 Sb. m. s.)
Ministerstvo financí České republiky vydává k uplatnění mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Uzbeckou republikou tento pokyn:
Článek 1
 
Referent: Marie Kamanová, tel. 5704 3398
Č. j. 251/52 791/2001
Smlouva mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku byla podepsána dne 2. března 2000 v Praze. Smlouva vstoupila v platnost dne 15. ledna 2001. Podle článku 29 se její ustanovení uplatňují takto:
(a)  pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, na příjmy vyplácené k 1. lednu 2002, nebo později;
(b)  pokud jde o ostatní daně z příjmů a daně z majetku, na příjmy nebo majetek za každý daňový rok začínající 1. ledna 2002, nebo později.
Článek 2
Podle článku 10 (Dividendy), 11 (Úroky) a 12 (Licenční poplatky) smlouvy mají osoby, které jsou rezidenty jednoho smluvního státu, nárok na snížení daně vybírané srážkou ve druhém smluvním státě. Úroky (článek 11) z tzv. vládních úvěrů jsou ve státě zdroje osvobozeny od zdanění. Při uplatnění těchto nároků musí oprávněné osoby předložit formuláře spolu s potvrzením o rezidentství.
České právnické osoby, které mají podle smlouvy nárok na snížení (popř. osvobození) daně vybírané srážkou v Uzbekistánu, musí předložit příslušnému uzbeckému správci daně, do jehož kompetence spadá místo, odkud je příjem vyplácen, žádost na formuláři „Application on tax exemption (full or partly) of income (profit) of foreign legal person not performing activity in the territory of the Republic of Uzbekistan through the permanent establishment”.
Žádost se vyplňuje ve třech výtiscích a musí být opatřena otiskem úředního razítka a podpisem místně příslušného českého finančního úřadu. Rovněž musí obsahovat potvrzení o daňovém