Input:

375/2011 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě, ve znění účinném k 24.4.2019

č. 375/2011 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě, ve znění účinném k 24.4.2019
ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
ruší část šedesátou druhou
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část dvanáctou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část dvanáctou
234/2014 Sb.
(k 6.11.2014)
ruší část šedesátou sedmou
268/2014 Sb.
(k 1.4.2015)
ruší část čtyřicátou osmou
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
ruší části sto pátou a sto šestou
324/2016 Sb.
(k 18.10.2016)
ruší část šedesátou pátou
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
ruší část devadesátou třetí
110/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
ruší část čtyřicátou šestou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. I
V § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 362/2004 Sb. a zákona č. 297/2008 Sb., se slova „zdravotní péči” nahrazují slovy „zdravotní služby” a slova „zdravotnická zařízení” se nahrazují slovy „poskytovatele zdravotních služeb”.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. II
V § 34 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 18a a 18b zní:
„(5)  Zdravotní způsobilost osoby k nakládání s výbušninami posuzuje a lékařský posudek vydává v případě zaměstnance poskytovatel pracovnělékařských služeb18a, v ostatních případech registrující poskytovatel poskytující zdravotní služby v oboru všeobecné praktické lékařství18b.


18a Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
18b Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).”.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 210/1990 Sb.
Čl. III
V zákoně č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky o sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se čl. II zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
Čl. IV
Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění zákona č. 160/1992 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 111/2007 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „v nestátních zdravotnických zařízeních” nahrazují slovy „u poskytovatelů zdravotních služeb”.
2. V § 2 odst. 2 písm. i) se slova „zdravotní péče” nahrazují slovy „zdravotních služeb”.
3. V § 3 odst. 1 se slova „v léčebné a preventivní péči” zrušují.
4. V § 3 odst. 3 se slovo „lékárenském” zrušuje a za slovo „zařízení” se vkládají slova „poskytujícím lékárenskou péči”.
5. V § 6a odst. 3 se slova „adresu zdravotnického zařízení, ve kterém hodlá vykonávat zdravotnické povolání, druh zdravotnické služby,” nahrazují slovy „identifikační údaje poskytovatele zdravotních služeb a adresu zdravotnického zařízení tohoto poskytovatele, v němž hodlá zdravotnické povolání vykonávat, formu a druh zdravotní služby”.
ČÁST PÁTÁ
Změna živnostenského