Input:

307/2021 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2037, 1,95 %

č. 307/2021 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2037, 1,95 %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 18. srpna 2021,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2037, 1,95 %
Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo”) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2021-2037, 1,95 % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”).
1.  Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2021-2037, 1,95 %
Zkrácený název: ČR, 1,95 %, 37
Pořadové číslo emise: 142.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 25. 8. 2021
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 30. 6. 2037
Datum emise: 27. 8. 2021
Datum splatnosti: 30. 7. 2037
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 1,95 % p. a.
Zlomek dní: ACT/ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001006316
Oddělená jistina - ISIN: CZ0000704614
Kupón č. 1 - ISIN: CZ0000704622
Kupón č. 2 - ISIN: CZ0000704630
Kupón č. 3 - ISIN: CZ0000704648
Kupón č. 4 - ISIN: CZ0000704655
Kupón č. 5 - ISIN: CZ0000704663
Kupón č. 6 - ISIN: CZ0000704671
Kupón č. 7 - ISIN: CZ0000704689
Kupón č. 8 - ISIN: CZ0000704697
Kupón č. 9 - ISIN: CZ0000704705
Kupón č. 10 - ISIN: CZ0000704713
Kupón č. 11 - ISIN: CZ0000704721
Kupón č. 12 - ISIN: CZ0000704739
Kupón č. 13 - ISIN: CZ0000704747
Kupón č. 14 - ISIN: CZ0000704754
Kupón č. 15 - ISIN: CZ0000704762
Kupón č. 16 - ISIN: CZ0000704770
2.  Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě jiných zákonů.
3.  Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle českého práva vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář”). Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
4.  Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „upisovatel”, případně „upisovatelé”).
5.  Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 30. 6. počínaje rokem 2022. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data