Input:

22/2012 F.z., Elektronická podoba formátu, ve kterém poskytovatelé předávají podle § 18a odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění Ministerstvu fi nancí ke zveřejnění veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytování dotací a návratných fi nančních výpomocí s výjimkami uvedenými v § 18a odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.

22/2012 F.z., Elektronická podoba formátu, ve kterém poskytovatelé předávají podle § 18a odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění Ministerstvu fi nancí ke zveřejnění veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytování dotací a návratných fi nančních výpomocí s výjimkami uvedenými v § 18a odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.
Elektronická podoba formátu, ve kterém poskytovatelé předávají podle § 18a odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění Ministerstvu financí ke zveřejnění veškeré dokumenty a údaje rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí s výjimkami uvedenými v § 18a odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.
 
Referent: Petr Vais, tel: 257 043 199
Č.j.:MF-86 495/2012/12
1 Obecný popis
Webový portál http://DotInfo.mfcr.cz, bude naplňovat legislativní povinnost MF, kterou stanoví zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a ve kterém je zakotvena HLAVA III v dílu 5 povinnost „Poskytování a zveřejňování informací o dotacích a návratných finančních výpomocích”. Povinnost zveřejňování je dána § 18a:
„(1)  Poskytovatel předává ministerstvu veškeré dokumenty a údaje, s výjimkami uvedenými v odstavci 2, které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a kterými se při rozhodování o nich řídí, a to bez ohledu na to, jaké osoby jsou jejich původci. Poskytovatel je povinen zajistit úplnost dokumentů a údajů určených ke zveřejnění, jakož i vyloučení dokumentů a údajů podle odstavce 2, a předat je ministerstvu v elektronické podobě ve formátu, který stanoví ministerstvo sdělením ve Finančním zpravodaji. Ministerstvo je zveřejňuje na svých internetových stránkách.”
Detailní technický popis předávání dat o dotacích a návratných finančních výpomocích z jednotlivých rezortů na portál MF je vystaven na adrese http://DotInfo.mfcr.cz/ (dokumentEIS_DotInfo_pro_MF_ver_l_7.pdf).
2 Specifikace datových objektů
2.1  Vybrané údaje o dotacích vstupujících do IS DotInfo EDS přes obecné rozhraní
2.1.1  doDotace
 
Element
Datový typ
Min
Max
Výčet
Povinnost elementu
Klíč
Popis a kontroly
identifikatorDotace
xs:string
1
256
 
Ano
PK
Identifikátor dotace -jednoznačný identifikátor dotace tak, jak ho má zavedený zdrojový Externí informační systém (EIS). Předpokládá se číslo žádosti, je-li evidováno.
kodIS
xs:string
1
256
 
Ano
PK
Kód zdrojového systému - z číselníku Správa přístupů IS DotInfo EDS, dle platného certifikátu.
evidencniCisloDotace
xs:string
1
256
 
Ne
 
Evidenční číslo dotace -jednoznačný identifikátor dotace tak, jak ho má zavedený zdrojový EIS v okamžiku schválení žádosti o dotaci a zaevidování dotace pod unikátním číslem. Není-li žádost schválená, přepokládá se, že tento element je prázdný.