Input:

215/2005 Sb., Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách), ve znění účinném k 1.1.2011

č. 215/2005 Sb., Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách), ve znění účinném k 1.1.2011
ZÁKON
ze dne 3. května 2005
o registračních pokladnách a o změně některých zákonů
(zákon o registračních pokladnách)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
358/2005 Sb.
(k 19.9.2005)
ruší část druhou
545/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v § 5 odst. 9 vkládá slova, v § 23 ruší odst. 1
494/2006 Sb.
(k 16.11.2006)
v § 23 odst. 1 nahrazuje slova
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší část první a přílohy č. 1 až 3
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část třetí
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 261/2007 Sb. k 1.1.2008)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. 358/2005 Sb. k 19.9.2005)
ČÁST TŘETÍ
(zrušena zák. č. 281/2009 Sb. k 1.1.2011)
ČÁST ČTVRTÁ
ZMĚNA ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY
§ 26
V § 71 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který včetně poznámky pod čarou č. 49a zní:
„(14)  Od daně je osvobozen dovoz zboží zabaveného a propadlého při řízení podle zvláštního právního předpisu49a, pokud je zboží bezúplatně předáno humanitárním a charitativním organizacím nebo sociálním a zdravotnickým zařízením činným na území České republiky k bezúplatnému rozdání zboží sociálně potřebným osobám.


49a Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.”.

Dosavadní odstavce 14