Input:

168/2021 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2032, 1,75 %

č. 168/2021 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2032, 1,75 %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 8. dubna 2021,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2032, 1,75 %
Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo”) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2021-2032, 1,75 % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”).
1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2021-2032, 1,75 %
Zkrácený název: ČR, 1,75 %, 32
Pořadové číslo emise: 138.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 21. 4. 2021
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 24. 5. 2032
Datum emise: 23. 4. 2021
Datum splatnosti: 23. 6. 2032
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 1,75 % p. a.
Zlomek dní: ACT/ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001006233
Oddělená jistina - ISIN: CZ0000704473
Kupón č. 1 - ISIN: CZ0000704481
Kupón č. 2 - ISIN: CZ0000704515
Kupón č. 3 - ISIN: CZ0000704523
Kupón č. 4 - ISIN: CZ0000704531
Kupón č. 5 - ISIN: CZ0000704549
Kupón č. 6 - ISIN: CZ0000704556
Kupón č. 7 - ISIN: CZ0000704564
Kupón č. 8 - ISIN: CZ0000704572
Kupón č. 9 - ISIN: CZ0000704580
Kupón č. 10 - ISIN: CZ0000704598
Kupón č. 11 - ISIN: CZ0000704606
2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě jiných zákonů.
3. Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle českého práva vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář”). Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
4. Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „upisovatel”, případně „upisovatelé”).
5. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 24. 5. počínaje rokem 2022. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise (včetně tohoto dne) do 23. 6. 2022 (tento den vyjímaje) má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 24. 5. 2022. Převoditelnost