Input:

174/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

č. 174/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
VYHLÁŠKA
ze dne 27. června 2019,
kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 60/2017 Sb. a zákona č. 3/2019 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 23 odst. 5, § 23a odst. 4, § 23b odst. 8 a § 23c odst. 4 zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění vyhlášky č. 199/2007 Sb., vyhlášky č. 213/2009 Sb., vyhlášky č. 202/2010 Sb., vyhlášky č. 64/2013 Sb., vyhlášky č. 5/2016 Sb. a vyhlášky č. 449/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. b) se slova „neplemenných ryb uvedených v příloze k zákonu (dále jen „neplemenné ryby”)” nahrazují slovy „živočichů pocházejících z akvakultury”.
2. V § 2 písm. g) se slova „byla ovce nebo koza přemístěna za účelem domácí porážky a do 7 dnů poražena” nahrazují slovy „byly ovce, koza nebo prase přemístěny za účelem domácí porážky a do 7 dnů poraženy”.
3. V § 2 písm. m) se slova „vnímaví k nákazám” zrušují.
4. Na konci § 2 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
„n) včelstvem společenstvo včel, schopné přezimovat, které plně obsedá nejméně sedm plástů rámkové míry 39 x 24 cm; odlišná míra rámků se přepočítává.”.
5. V dílu 2 se v textu pod nadpisem text „§ 22 odst. 13” nahrazuje textem „§ 22 odst. 12”.
6. V § 28 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a § 53”.
7. V § 29 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 13 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 3 až 10.
8. V § 29 se na konci odstavce 9 doplňují věty „Tuto povinnost chovatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základním registru obyvatel, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, nebo v agendovém informačním systému cizinců. Na základě oznámení změny chovatelem nebo na základě informace poskytnuté ze základního registru obyvatel, z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců týkající se údajů zapisovaných do informačního systému ústřední evidence provede pověřená osoba zápis do registru hospodářství. Kontaktní údaje může chovatel aktualizovat též přímo v informačním systému ústřední evidence.”.
9. V § 29 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) V případě chovu prasat v domácnosti chovatele, která nejsou určena k lidské spotřebě, se použije zjednodušený registrační lístek uvedený v příloze č. 6a. V