Input:

15/2012 F.z., ROZHODNUTÍ o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

15/2012 F.z., ROZHODNUTÍ o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
ROZHODNUTÍ
o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání nebo změnu povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
 
 
Č.j.: MF-21 680/2012/26
ze dne 2. února 2012
Ministr financí podle ustanovení § 260 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., (dále jen „daňový řád”), z moci úřední rozhodl takto:
Subjektům, kterým vznikla poplatková povinnost od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 podle položky 21 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 458/2011 Sb., (dále jen „zákon o správních poplatcích”)
promíjím
I. část správního poplatku za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „loterní zákon”) stanoveného podle položky 21 písm. a) sazebníku zákona o správních poplatcích, a to ve výši 4 500 Kč,
II. část správního poplatku za přijetí žádosti o změnu povolení k provozování loterie a jiné podobné hry uvedené v ustanovení § 2 písm. b) loterního zákona stanoveného podle položky 21 písm. b) sazebníku zákona o správních poplatcích, a to ve výši 2 700 Kč.
Odůvodnění:
Podle ustanovení § 2 písm. b) loterního zákona je za loterii a jinou podobnou hru považována tombola, při níž se do slosování zahrnují pouze prodané losy, přičemž losy se prodávají a výhry vydávají v den a na místě slosování. V návaznosti na ustanovení § 6 loterního zákona podléhají tomboly povolovacímu režimu ze strany příslušného orgánu, tzn. k jejich provozování je nutné získat platné povolení.
Přijetím zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, došlo s účinností ode dne 1. ledna 2012 ke změně položky 21 sazebníku zákona o správních poplatcích. Správní poplatek do 31. prosince 2011 byl stanoven pro jednotlivé druhy loterií a jiných podobných her, kdy v případě tombol byl určen procentním poplatkem odvozeným od výše herní jistiny. Od 1. ledna 2012 je správní poplatek určen fixní částkou, která je stanovena pro všechny druhy loterií a jiných podobných her bez rozdílu.
Podle položky 21 sazebníku