Input:

114/2011 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

č. 114/2011 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. dubna 2011,
kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
Vláda nařizuje podle § 107 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění:
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, zní:
„Příloha k nařízení vlády č. 290/1995 Sb.
SEZNAM NEMOCI Z POVOLANÍ
Kapitola I
Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami
 
Položka
Nemoc z povolání
Podmínky vzniku nemoci z povolání
1.
Nemoc z olova nebo jeho sloučenin
K položkám č. 1 až 58:
2.
Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin
 
3.
Nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin
Nemoci vznikají při plnění pracovních
4.
Nemoc z antimonu nebo jeho sloučenin
a služebních úkolů nebo v přímé
5.
Nemoc z berylia nebo jeho sloučenin
souvislosti s ním (dále jen „při práci”),
6.
Nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin
při němž je prokázána taková expozice
7.
Nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin
chemickým látkám, jejich sloučeninám
8.
Nemoc z manganu nebo jeho sloučenin
a směsím látek, která je podle současných
9.
Nemoc z niklu nebo jeho sloučenin
lékařských poznatků příčinou nemoci.
10.
Nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin
 
11.
Nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin
 
12.
Nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin
 
13.
Nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin
 
14.
Nemoc z ostatních halogenů a jejich sloučenin
 
15.
Nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin
 
16.
Nemoc z mědi nebo jejích sloučenin
 
17.
Nemoc z oxidu uhelnatého
 
18.
Nemoc z oxidů dusíku
 
19.
Nemoc z oxidů síry
 
20.
Nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů
 
21.
Nemoc z izokyanátů
 
22.
Nemoc z fosgénu
 
23.
Nemoc z boranů
 
24.
Nemoc ze sirouhlíku
 
25.
Nemoc ze sirovodíku a sulfidů
 
26.
Nemoc z amoniaku
 
27.
Nemoc z halogenovaných uhlovodíků
 
28.
Nemoc z alifatických nebo alicyklických
 
 
uhlovodíků
 
29.
Nemoc z alkoholů
 
30.
Nemoc z glykolů
 
31.
Nemoc z éterů a ketonů
 
32.
Nemoc z formaidehydu a jiných alifatických
 
 
aldehydů
 
33.
Nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů
 
34.
Nemoc z alifatických nitroderivátů
 
35.
Nemoc z benzenu
 
36.
Nemoc z homologů benzenu
 
37.
Nemoc z naflalenu nebo jeho homologů
 
38.
Nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu
 
39.
Nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich
 
 
halogenových derivátů
 
40.
Nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin
 
41.
Nemoc z polychlorovaných bifenylů.
 
 
dibenzodioxinů a dibenzofuranů
 
42.
Nemoc z polycyklických kondenzovaných
 
 
uhlovodíků
 
43.
Nemoc ze syntetických pyretroidů
 
44.
Nemoc z dipyridilů
 
45.
Nemoc z karbamátů
 
46.
Nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny
 
47.
Nemoc z thalia nebo jeho sloučenin
 
48.
Nemoc z barya nebo jeho sloučenin
 
49.
Nemoc ze sloučenin cínu
 
50.
Nemoc ze sloučenin selenu a teluru
 
51.
Nemoc z uranu nebo jeho sloučenin
 
52.
Nemoc z esterů kyseliny dusičné
 
53.
Nemoc z anorganických kyselin
 
54.
Nemoc z etylenoxidu a jiných oxiranů
 
55.
Nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryleterů
 
 
(bischlormetyleter)
 
56.
Nemoc z organických kyselin
 
57.
Nemoc z louhů
 
58.
Nemoc z dalších látek nebo směsí látek